BibFormats

880  Alternate Graphic Representation (R)

Record Type

BIB, LBD, LHR

Input Standards

Field (Full/Minimal)
System supplied/System supplied
1st Indicator  Same as associated field
blank character, 0-9 Same as associated field
2nd Indicator  Same as associated field
blank character, 0-9 Same as associated field
Subfields (R=Repeatable  NR=Nonrepeatable) Input Standards (Full/Minimal)
ǂa-ǂz Same as associated field (R) Same as associated field/Same as associated field
ǂ0-ǂ5 Same as associated field (R) Same as associated field/Same as associated field
ǂ6 Linkage (NR) System supplied/System supplied
ǂ7-ǂ9 Same as associated field (R) Same as associated field/Same as associated field

Definition

Fully content-designated representation, in a non-Latin script, of another field in the same record. Field 880 is linked to the associated regular field by subfield ǂ6. Subfield ǂ6 in the associated field also links that field to field 880. The data in field 880 may be in more than one script. For information about the structure and content of subfield ǂ6, see Control Subfields.

When an associated field does not exist in the record, field 880 is structured as if it did. Occurrence number 00 is used in subfield ǂ6 to indicate that field 880 is not linked to the associated field.

Field 880 is system supplied when non-Latin script is entered. The 880 field tag does not appear in OCLC online displays. Instead, the content of field 880, with the exception of subfield ǂ6, displays with the tag of the associated field. Do not manually add field 880.

Non-Latin scripts appearing in 880 fields in a record are collectively identified in field 066.

For more information about multiscript record models and specifications for character sets, see MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

1st Indicator

Same as associated field. In general, the value in the 1st Indicator of field 880 will match that of the associated field. Exceptions may include nonfiling indicators in fields 130, 222, 630, 699, 730, 793, and 799.

 
blank character, 0-9

Same as associated field

2nd Indicator

Same as associated field. In general, the value in the 2nd Indicator of field 880 will match that of the associated field. Exceptions may include nonfiling indicators in fields 240, 242, 243, 245, 830, and 899, and thesaurus in 600, 610, 611, 630, 647, 648, 650, 651, 655, 690, 691, 696, 697, 698, and 699.

blank character, 0-9

Same as associated field

Subfields

 
ǂa-ǂz Same as associated field

For a description of the subfields, see the page for the associated field.

  066     ǂc (S
  100
1
  ǂ6 880-01 ǂa Chatzēantōniou, Kōstas, ǂd 1965- ǂe author.
  880 1   ǂ6 100-01/(S ǂa Χατζηαντωνίου, Κωστας, ǂd 1965- ǂe author.
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

100
1   Χατζηαντωνίου, Κωστας, ǂd 1965- ǂe author.
100 1   Chatzēantōniou, Kōstas, ǂd 1965- ǂe author.
  066     ǂc $1
  245 0
0 ǂ6 880-01 ǂa Xin shi san bai shou bai nian xin bian / ǂc Zhang Mo, Xiao Xiao zhu bian.
  880 0 0
ǂ6 245-01/$1 ǂa 新诗三百首百年新编 / ǂc 张默, 萧萧主编.
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

245 0 0
新诗三百首百年新编 / ǂc 张默, 萧萧主编.
245 0 0
Xin shi san bai shou bai nian xin bian / ǂc Zhang Mo, Xiao Xiao zhu bian.
  066     ǂc (N ǂc Geor ǂc (3
  245 0
0 ǂ6 880-02 ǂa Tʻbilisi = ǂb Tbilisi = Tbilisi = Tbilissi = Tābylysy / ǂc [t︠s︡vetnoe foto D. Smirnova].
  880 0 0
ǂ6 245-02/Geor ǂa თბილისი = ǂb Тбилиси = Tbilisi = Tbilissi = تبيليسي / ǂc [цветное фото Д. Смирнова].
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

245 0 0
თბილისი = ǂb Тбилиси = Tbilisi = Tbilissi = تبيليسي / ǂc [цветное фото Д. Смирнова].
245 0 0
Tʻbilisi = ǂb Tbilisi = Tbilisi = Tbilissi = Tābylysy / ǂc [t︠s︡vetnoe foto D. Smirnova].
  066     ǂc Deva
  264   1
ǂ6 880-04 ǂa Dillī : ǂb Akshara Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, ǂc 2017.
  880   1
ǂ6 264-04/Deva ǂa दिल्ली : ǂb अक्षर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ǂc 2017
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

264
  1
दिल्ली : ǂb अक्षर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ǂc 2017
264   1
Dillī : ǂb Akshara Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, ǂc 2017.
  066     ǂc Armn
  490
1
  ǂ6 880-05 ǂa Modus vivendi kentroni hnavand grkʻeri ev vaveragreri matenashar ; ǂv hator 3
  880 1   ǂ6 490-05/Armn ǂa Մոդուս վիվենդի կենտրոնի հնավանդ գրքերի և վավերագրերի մատենաշար ; ǂv հատոր 3
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

490
1   Մոդուս վիվենդի կենտրոնի հնավանդ գրքերի և վավերագրերի մատենաշար ; ǂv հատոր 3
490
1   Modus vivendi kentroni hnavand grkʻeri ev vaveragreri matenashar ; ǂv hator 3
  066     ǂc (3
  600
1
0 ǂ6 880-01 ǂa Ibn Khaldūn, ǂd 1332-1406.
  880 1 4 ǂ6 600-01/(3 ǂa ابن خلدون، ǂd 1332-1406.
  The linked fields appear in OCLC online displays as:

600
1 4 ابن خلدون، ǂd 1332-1406.
600 1 0 Ibn Khaldūn, ǂd 1332-1406.
ǂ0-ǂ5 Same as associated field

For a description of the subfields, see the page for the associated field and Control Subfields.

ǂ6 Linkage

Data that link fields when non-Latin script is entered. This subfield is system supplied and does not appear in OCLC online displays. Do not manually add subfield ǂ6. For more information about subfield ǂ6, see Control Subfields.

ǂ7-ǂ9 Same as associated field

For a description of the subfields, see the page for the associated field and Control Subfields.

MARC 21

For more information, including content designator history, see MARC 21 Format for Bibliographic Data, field 880.