Nederlands

Financieel

Vergoeding van OCLC-Bestuursleden

De vergoeding van de bestuursleden en hoogste managementlagen van OCLC is te vinden in de Amerikaanse jaaropgave van de organisatie (in het Federal Tax Form 990). Het 990-formulier van de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS) dient jaarlijks ingediend te worden door organisaties die geen inkomstenbelasting hoeven te doen. De IRS gebruikt dit formulier om naleving van de Internal Revenue Code te beoordelen. In het formulier staan items als de activa, betalingsbewijzen en uitgaven van de organisatie, evenals de vergoedingen van bestuursleden, de hoogste managementlagen en belangrijke medewerkers.

Zoals bij de meeste organisaties wordt compensatie voor bestuursleden bepaald aan de hand van marktgegevens, externe compensatieconsultants, verdiensten en historische maatstaven. De compensatie van de CEO is vastgesteld door de Board of Trustees. De CEO doet aanbevelingen met betrekking tot geschikte compensatie van bestuursleden voor andere managementleden, welke vervolgens jaarlijks wordt beoordeeld en bekrachtigd door de Board. De Board van OCLC bestaat uit Trustees die bibliotheekdirecteur zijn en zijn gekozen via de Global Council van de organisatie, evenals uit Trustees uit andere vakgebieden die door de Board zelf zijn gekozen. Onderbouwing van de rol van het Bestuur in de vergoeding van bestuursleden wordt vastgelegd en aangeleverd door het Personnel and Compensation Committee en daartoe gekwalificeerde externe consultants.

Hoe de vergoeding van managers wordt bepaald

De vergoeding van de hoogste managementlagen bij OCLC bestaat uit standaardcomponenten, zoals een basissalaris, een jaarlijkse vergoeding op basis van geleverde prestaties en een vergoeding voor de prestaties op de lange termijn. Deze drie componenten samen vormen wat meestal de Totale Contante Compensatie wordt genoemd. De vergoeding op basis van geleverde prestaties en de vergoeding voor de prestaties op de lange termijn zijn 'risicovergoedingen' hetgeen inhoudt dat de betaling variabel is en afhankelijk van de prestaties van de organisatie en van de manager zelf. Alle vergoedingen worden afgezet tegen marktprovisies voor vergelijkbare organisaties.

Elk jaar keurt de Board specifieke doelstellingen voor de OCLC-organisatie, geografische regio's, productsegmenten en individuen goed. Betaling van alle vergoedingen op basis van prestaties zijn afhankelijk van de prestaties van de onderneming, het segment en het individu. Basissalarissen kunnen worden aangepast op basis van verdienste, promoties of marktvergelijkingen. Economische voorwaarden binnen de bibliotheekgemeenschap spelen eveneens een rol in de vergoeding van de hoogste managementlagen. Zo heeft OCLC in de boekjaren 2003-2004 en 2009-2010 alle loonsverhogingen voor alle medewerkers inclusief de hoogste managementlagen bevroren.

Om de vergoeding van de hoogste managementlagen te helpen bepalen en te beoordelen, gebruiken de Board en het comité een extern, onafhankelijk consultancybureau. Dat bureau en de rol ervan kan van tijd tot tijd veranderen, afhankelijk van de wensen en behoeften van de Board en veranderingen in de externe omgeving (wet- en regelgeving, veranderingen op de arbeidsmarkt, etc.). In het boekjaar 2009-2010 werd Towers Watson aangetrokken om de Totale Contante Compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden van de hoogste managementlagen af te zetten tegen een geschikte groep van vergelijkbare organisaties. Towers Watson beoordeelde de redelijkheid van de vergoedingen van OCLC voor de hoogste managementlaten als positief ten opzicht van IRS Section 4958. Dergelijke beoordelingen van de markt en belastingcode worden al jaren met regelmaat uitgevoerd door compensatieconsultants en belasting-/accountantskantoren. In alle beoordelingen werd de vergoeding als redelijk en geschikt beschouwd.

OCLC is een unieke organisatie als samenwerkingsverband op basis van lidmaatschap met wereldwijde activiteiten en strategische zakelijke kwaliteiten. De CEO en de hoogste managers van OCLC moeten in staat zijn een bedrijfsstrategie uit te stippelen en uit te voeren met een economisch rendement dat voldoende is om het voortbestaan van OCLC te garanderen. Hiervoor is expertise op het gebied van financiële planning, marketing, strategisch productbeheer, fusies en overnames, openbare aanbestedingsmodellen, technologische ontwikkeling en gebruik van technologieën nodig. Hierdoor is de relevante talentenmarkt voor de hoogste managers van OCLC gewoonlijk de algemene industrie, technologie, hoger onderwijs en andere organisaties op basis van lidmaatschap.

De volgende kwaliteiten en competenties zijn toegepast op het bestuur van OCLC bij het bepalen van geschikte vergelijkbare vergoedingsgegevens.

 • Relatiebeheer en ontwikkeling. OCLC is een organisatie op basis van lidmaatschap waar data- en informatiebeheer de kern van zijn producten en services uitmaken en in handen van zijn leden is. De activiteiten van de organisatie zijn grotendeels afhankelijk van de leden, partners, klanten en serviceproviders binnen OCLC.
 • Bedrijfsactiviteiten. De activiteiten zijn grotendeels gericht op de verzameling, organisatie en verspreiding van gegevens en op het terugvinden van informatie. De doelstelling van het ontwikkelen en leveren van producten en services, met name informatie is van belang voor leden wereldwijd en is van economische waarde.
 • Het internationale karakter van de organisatie. OCLC bedient 30.000 bibliotheken in 180 landen. Ongeveer een derde van de inkomsten en het productgebruik vindt plaats buiten de Verenigde Staten. Met 23 kantoren in 12 landen, heeft OCLC activiteiten die internationaal worden doorgevoerd.
 • Technologie. Dit element pakt de mate aan waarin de dataplatforms van OCLC worden aangestuurd door en afhankelijk zijn van geavanceerde technologie en technologische innovaties. De technologische infrastructuur van OCLC moet in staat zijn om activiteiten op webschaal te ondersteunen op de hoogste serviceniveaus en systeemredundanties om duurzame activiteiten van bibliotheken te verzorgen.
 • Professionaliteit of support voor een erkend beroep. Deze categorie heeft betrekking op ondersteuning bieden aan een branche bij de substantiële problematiek van professionele beroepsuitoefening. Hiertoe behoren ook training en de ontwikkeling van professionele leden, of het verbeteren van de status en publieke perceptie van de branche.
 • Educatie. Dit element is gericht op educatie van het publiek. OCLC is een essentiële serviceprovider voor de onderwijssector. Zijn visie om bibliotheken en hun gebruikers te helpen door goedkoop toegang te bieden tot kennis en informatie. De doelstelling van de activiteiten van OCLC is om de toegang tot en het gebruik van wereldwijde wetenschappelijke, literaire en educatieve kennis naar een hoger niveau te tillen. OCLC is niet de opleider, maar zijn producten en services zijn van cruciaal belang voor het educatieve proces.
 • Research en ontwikkeling. Dit aspect heeft betrekking op de ontwikkeling van nieuwe producten, services of andere intellectueel kapitaal, met name als taak van de institutionele missie. Dit is een kenmerkende eigenschap van OCLC.
 • Talentenmarkt. OCLC rekruteert management en personeel op nationaal en internationaal niveau. De vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden worden op passende wijze vastgesteld.

Aan de hand van deze kwaliteiten en gezien de unieke aard van OCLC, verzamelen en beoordelen externe compensatiekantoren informatie en gegevens over compensatie/arbeidsvoorwaarden van verschillende organisaties. Deze organisaties hebben kenmerken en eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van OCLC, waaronder:

 • Overheidsbedrijven. Dit zijn bedrijven die opereren op het vlak van de collectie, organisatie en verspreiding van data of het terugvinden van informatie waarbij technologie centraal staat. Zij opereren gewoonlijk op wereldniveau en maken gebruik van conventionele bedrijfspraktijken.
 • Private bedrijven die propriëtair onderzoek uitvoeren. Deze organisaties hebben operationele kenmerken, competenties en kwaliteiten die vergelijkbaar zijn met die van OCLC.
 • Belastingvrije professionele of ledenorganisaties. Geavanceerde professionele of ledenorganisaties omvatten dit segment van vergelijkbare organisaties.

Openbaarmaking

Zoals aangegeven maakt OCLC alle geschikte gegevens met betrekking tot de vergoeding van de hoogste managementlagen openbaar in de jaarlijkse aangifte van het 990-formulier van de organisatie. De openbaarheid kan afhankelijk zijn van de participatie van de individuele manager in verschillende programma's.