Nederlands

Financieel

Een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk op basis van lidmaatschap

OCLC is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk dat wordt gefinancierd door het gezamenlijke gebruik van services en programma's van onze leden. Onze financiële plannen vereisen dat kosten, inkomsten en duurzaamheid op de lange termijn gebalanceerd worden. Hiertoe richten wij ons jaarlijks op het genereren van 2 tot 4 procent inkomsten over onze uitgaven. Hierdoor kunnen we zo efficiënt mogelijk te werk gaan en houden we een klein beetje over om slim te investeren in de toekomst.


Wij zijn voor het delen van kosten

De kosten van het samenwerkingsverband worden gezamenlijk gedragen door onze leden, door gebruik te maken van onze online services en systemen. Ondanks de economische crisis zijn de prijzen van OCLC de afgelopen jaren onveranderd gebleven. Voorheen stegen de kosten voor leden jaarlijks een klein beetje. Hierdoor konden we dan weer slim investeren in nieuwe services en technologieën.

Het landschap verandert snel en we moeten ervoor zorgen dat het samenwerkingsverband voldoende financiering heeft om de nieuwe services en programma's te kunnen blijven leveren die leden nodig hebben om hun gebruikers en gemeenschap van dienst te kunnen blijven. Op die manier kunnen wij blijven bijdragen aan de kostenreductie voor bibliotheken, terwijl de toegang tot informatie verbetert.


Veelgestelde vragen

Wie is de eigenaar van OCLC?

Het OCLC-samenwerkingsverband heeft geen persoonlijke eigenaar. OCLC is een samenwerkingsverband van bibliotheken zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap. Het publieke doel is om de toegang tot kennis en informatie in de wereld vooruit te helpen en de kosten voor bibliotheken te reduceren. Het samenwerkingsverband wordt geleid door directeuren en managers van bibliotheken die de services en koers van de organisatie helpen vormgeven. In tegenstelling tot een organisatie met winstoogmerk, zijn er geen aandeelhouders.

Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een Board of Trustees, die bestaat uit 15 leden. De helft van deze leden zijn bibliotheekdirecteuren. Daarnaast is er de 48 afgevaardigden tellende Global Council. Deze afgevaardigden worden gekozen door lidbibliotheken. Ze komen minimaal een keer per jaar persoonlijk bijeen om de belangen en zorgen van de OCLC-lidbibliotheken te bespreken. De afgevaardigden van Global Council kiezen zes Board-leden en bekrachtigen amendementen aan de OCLC Code of Regulations en Articles of Incorporations.

Publiceert OCLC een jaarverslag?

Ja. OCLC publiceert elk jaar een jaarverslag waarin de hoogtepunten van het samenwerkingsverband van het afgelopen boekjaar worden uitgelicht. In het verslag staan eveneens belangrijke financiële gegevens en een overzicht van de financiële activiteiten met links naar het verslag van de Audit Committee en naar de financiële auditrapporten. Sinds 2014 wordt het verslag alleen nog online gepubliceerd.

Wie verzorgt de audits van de financiële verslagen van OCLC?

BDO, een door de OCLC Board of Trustees aangesteld internationaal accountants-, belasting- en advieskantoor, verzorgt de audit van de financiële verslagen van OCLC.

Is OCLC vrijgesteld van belasting?

Ja, het OCLC-samenwerkingsverband is vrijgesteld van belasting onder de Amerikaanse belastingwet, waarin "liefdadigheidsactiviteiten" worden gedefinieerd als activiteiten ter bevordering van onderwijs. OCLC heeft een verzoek voor belastingvrijstelling voor Amerikaanse inkomstenbelasting ingediend via het Amerikaanse federale formulier 1023. In 1970 kreeg de organisatie deze vrijstelling toegekend.

Het samenwerkingsverband betaalt in de Verenigde Staten onroerendgoedbelasting en in bepaalde staten omzetbelasting. OCLC betaalt omzetbelasting in China en via de dochterondernemingen met winstoogmerk in Europa en Australië.

Elk jaar dient OCLC een Amerikaans federaal formulier 990 in (een teruggaveformulier voor inkomstenbelasting voor organisaties die zijn vrijgesteld van belasting), waarin informatie staat over de salarissen van bestuursleden en Trustees, beleid, evenals gedetailleerde informatie over inkomsten en uitgaven. Dit formulier bevat geen informatie met betrekking tot de dochterondernemingen met winstoogmerk.

OCLC dient elk jaar tevens een Amerikaans federaal formulier 990-T in (een teruggaveformulier voor inkomstenbelasting voor commerciële organisaties), waarin informatie staat over het kleine deel van de inkomsten waarover wel inkomstenbelasting dient te worden betaald.

Indien u deze documenten wilt inzien of kopiëren, kunt u een afspraak maken om dit op het hoofdkantoor van OCLC te doen.

Waarom worden de dochterondernemingen van OCLC beschouwd als "organisaties met een winstoogmerk"?

De Europese dochterondernemingen met winstoogmerk (organisaties die in bezit zijn van OCLC) leveren bibliotheekservices die vergelijkbaar zijn met die van OCLC. Volgens de Europese wetgeving gelden deze ondernemingen niet als "liefdadigheidsinstellingen" en er zijn geen andere rechtsvormen voor organisaties zonder winstoogmerk beschikbaar. In Europa zijn alleen "liefdadigheidsinstellingen" vrijgesteld van belasting. OCLC is geen "liefdadigheidsinstelling", maar een organisatie van bibliotheken op basis van lidmaatschap. Australische kantoren zijn ook belastbaar.

In de Verenigde Staten is OCLC vrijgesteld van belasting onder wet- en regelgeving waarin is bepaald dat een organisatie uitsluitend dient te handelen met het oog op vrijstelling en dat er geen winst mag worden uitgekeerd aan privé-aandeelhouders of individuen. Doelen die vrijgesteld zijn zoals uiteengezet in de Amerikaanse IRS Code, sectie 501 (c)(3) zijn liefdadigheidsinstellingen, religieuze instellingen, onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instellingen, letterkundige instellingen en andere organisaties met een publieke doelstelling.

OCLC, Inc. heeft vestigingen in Canada en Mexico, waarvan de activiteiten ook vrijgesteld zijn van belasting vanwege de status als organisatie zonder winstoogmerk van OCLC in de Verenigde Staten. De vestiging in Peking is belastbaar volgens de Chinese wet- en regelgeving.

Beschikt OCLC over een duurzaamheidsfonds?

Ja, het investeringsportfolio levert een reservefonds waarmee ongeveer 65% van de kosten voor operationele zaken gedekt zijn.

Dankzij een aanzienlijk deel van het investeringsportfolio zijn de deposito's van bibliotheken gedekt onder het programma voor deposito's van abonnementen en het inkomen uit abonnementen voor bibliotheekservices. Bovendien is er circa EUR 4 miljoen in jaarlijkse interest en winstuitkering uit het portfolio en andere investeringen steunen de werkzaamheden van OCLC, waardoor de gedeelde kosten aan het samenwerkingsverband gereduceerd worden.

Maakt OCLC winst?

Met instemming van de Board of Trustees streeft het OCLC-samenwerkingsverband ernaar op een financieel verantwoorde manier te werk te gaan met iets hogere inkomsten uit kostendeling dan de uitgaven. Het doel is om een jaarlijkse bijdrage te hebben, inclusief inkomsten uit het investeringsportfolio, die over een periode van vijf jaar gemiddeld 4 tot 6 procent bedragen. Zo kunnen we onze financiële positie op de lange termijn zeker stellen bij het uitvoeren van het publieke doel van het samenwerkingsverband. OCLC geeft toe dat deze doelstelling in sommige jaren wordt overschreden en in andere jaren niet wordt gehaald.

Laat OCLC zich in met fusies en overnames?

Sinds 1999 is OCLC betrokken geweest bij verschillende fusies en overnames. Dit was om uiteenlopende redenen, waaronder het behoud van intellectueel eigendom, uitbreiding van het lidmaatschap en de overname van kantoren buiten de Verenigde Staten (waaronder Pica, SunRise en HKA), verbetering van het huidige serviceaanbod en het verminderen van de ontwikkelingskosten voor nieuwe services.

Keert OCLC een winstdeel uit aan zijn leden?

Volgens de Amerikaanse wet- en regelgeving met betrekking tot belastingvrije organisaties kan er geen winstdeling worden uitgekeerd aan de leden van het samenwerkingsverband. Bij eventuele beëindiging van de activiteiten van OCLC, zal de Board of Trustees een plan aannemen om het bezit van het samenwerkingsverband te verdelen op een manier die aansluit bij het doel van OCLC.

Hoeveel spendeert OCLC jaarlijks aan R&D?

In de afgelopen vijf jaar heeft OCLC tussen de EUR 25 en 33 miljoen per jaar uitgegeven aan R&D. Dit is inclusief de ontwikkeling en verbetering van OCLC-diensten en -producten, evenals een investering in OCLC Research.

Waarom en hoe compenseert OCLC zijn Board of Trustees?

Leden van de OCLC Board of Trustees bepalen de activiteiten en strategische koers van de organisatie. Service in de OCLC Board of Trustees kost veel tijd, zowel voor de voorbereiding als het bijwonen van Board- en comitébijeenkomsten. In de beginjaren na de oprichting van OCLC werd er een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld om de inspanningen met betrekking tot het bestuur van OCLC te onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat vergoeding van de leden van de OCLC Board of Trustees is gerechtvaardigd. Inmiddels is dat al bijna 40 jaar het geval. Compensatie voor de individuele leden wordt aan de hand van hun comité-activiteiten, het aantal bijeenkomsten en takenpakket gebaseerd. Deze compensatie wordt bepaald aan de hand van een onafhankelijk geauditeerd beleid en van input van onafhankelijke compensatieconsultants. De compensatie voor Board-leden en het bestuur van OCLC wordt aangegeven bij de Amerikaanse belasting (990-formulier voor organisaties zonder winstoogmerk). Deze formulieren worden jaarlijks gepubliceerd en zijn openbaar toegankelijk op onze website.

Jaarverslag

Eerdere edities van OCLC-jaarverslagen en geconsolideerde financiële verslagen worden opgeslagen in het OCLC Digital Archive.