Nederlands

WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative

Datum laatste herziening: 2 juni 2010

1. Reikwijdte, uitgangspunten en doelstellingen van het beleid

De OCLC Board of Trustees heeft de Record Use Policy Council belast met het opstellen van dit beleid ter vervanging van de in 1987 ontwikkelde 'Guidelines for Use and Transfer of OCLC Derived Records' (richtlijnen voor het gebruik en de overdracht van titelbeschrijving die via OCLC verkregen zijn). Zie Appendix 3voor een overzicht van de leden van de Council.

Het beleid is bedoeld voor het OCLC-samenwerkingsverband (dus alle OCLC-leden, het OCLC-bestuur (Board of Trustees, Global Council en Regional Councils) en OCLC als onderneming zonder winstoogmerk. Leden dragen bij aan het OCLC-samenwerkingsverband door informatiebronnen te delen en door hun gebondenheid aan de Principles of Cooperation (samenwerkingsprincipes) van WorldCat.

WorldCat is een database met bibliografische titels en bezit. Het doel van het beleid is om de rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van WorldCat te definiëren voor en door het OCLC-samenwerkingsverband. Datzelfde geldt voor het gebruik en de uitwisseling van de door onze lidbibliotheken bijgedragen data waaruit die database bestaat. Voor dit beleid is uitgegaan van het uitgangspunt dat onze leden WorldCat waarderen als uitgebreide, actuele en accurate weerspiegeling van het gezamenlijke bezit van die leden. Het doel van dit beleid is om gebruik van de bibliografische data in WorldCat op brede schaal aan te moedigen. En de voortdurende toepassing en bruikbaarheid van WorldCat op de lange termijn te ondersteunen. Maar ook van de op WorldCat gebaseerde services, bijvoorbeeld voor het delen van informatiebronnen, catalogiseren en discovery.

De doelstellingen van dit beleid zijn:

 1. De bruikbaarheid en levensvatbaarheid van WorldCat maximaliseren, op WorldCat gebaseerde innovaties mogelijk maken en faciliteren, en het uitgebreide netwerk aan relaties tussen OCLC-leden en hun partners in het huidige informatielandschap ondersteunen, terwijl de integriteit van de WorldCat-database en de onderliggende economische fundamenten behouden dient te blijven.
 2. Succesvolle collectieve activiteiten en autonome acties door OCLC-leden promoten voor het behoud van WorldCat op de lang termijn.
 3. Binnen het OCLC-samenwerkingsverband vertrouwen en wederkerigheid bewaken en streven naar de doorlopende ontwikkeling van beleidsregels die meegroeien met de veranderende omstandigheden in het informatielandschap.
 4. De rechten en plichten van OCLC-leden vaststellen voor de bijdrage aan en toegang tot WorldCat, evenals het gebruik en de overdracht van WorldCat-data.
 5. De rechten vaststellen van OCLC-leden voor het gebruik van bibliografische data de WorldCat-database.
 6. De rechten vaststellen van OCLC-leden voor de overdracht of het beschikbaar maken aan niet-leden van data uit de WorldCat-database.
 7. OCLC-leden voorzien van een voorbeeld-serviceovereenkomst met agenten.
 8. De plichten van OCLC vaststellen voor het gebruik van door leden bijgedragen data.
 9. Vaststellen wat een verantwoordelijk gebruik van OCLC-systemen en -services inhoudt.
 10. De stappen bepalen die OCLC en het OCLC-bestuur kunnen nemen in geval van geschillen omtrent het gebruik van WorldCat-data.
 11. Een duidelijke en transparante procedure opstellen voor het omgaan met toekomstige wijzigingen aan dit beleid, waarbij de deelname van het samenwerkingsverband gegarandeerd is.
 12. Een stabiel fundament en kader bieden voor het beleid op basis waarvan samenwerkende organisaties (met name niet-leden) nieuwe services kunnen ontwikkelen die voortborduren op de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de WorldCat-database en die aansluiten bij de missie en waarden van het samenwerkingsverband.

2. Considerans

A. OCLC en WorldCat

Het publieke doel van OCLC is om meer bibliotheekgebruik en de groei van bibliotheken en bibliotheekmedewerkers te stimuleren. Daarnaast leveren wij processen en producten ten behoeve van bibliotheken en hun gebruikers. OCLC en haar leden vormen een samenwerkingsverband. Ons doel is om onze leden te helpen informatiebronnen te delen, kosten te besparen, hun zichtbaarheid te vergroten en hun sociale taken uit te voeren. Samen hebben OCLC en haar leden WorldCat gecreëerd, de grootste database met gedeeld bibliotheekbezit ter wereld, evenals een aantal services die gebruikmaken van deze database. OCLC-leden, OCLC-beleidsbepalers en de OCLC-directie hebben allemaal een rol in die community die samen werkt aan het creëren, delen, gebruiken en beheren van de netwerkinformatiebron die WorldCat is.

B. Beheer en bestuur van OCLC

OCLC is niet alleen de beheerder van de WorldCat-database maar ook de aanbieder van de toegang, services, infrastructuur, software, hardware en ondersteuning ervan. In de OCLC Board of Trustees zitten leden van academische, openbare, regionale en nationale bibliotheken, evenals deskundigen uit de zaken-, financiële en juridische wereld. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit en het bewaken van het publieke doel. In de Protocollen voor lidmaatschap en bestuur staat gedefinieerd hoe afgevaardigde leden zich dienen bezig te houden met de diverse bestuursaspecten en met WorldCat als belangrijkste activa van het samenwerkingsverband. De afgevaardigden hebben onder andere de verantwoordelijkheid de activiteiten en doelstellingen van OCLC, met inbegrip van beleidszaken, te bewaken.

C. WorldCat, een gezamenlijke bron van informatie

De WorldCat-database is meer dan een verzameling titelbescchrijvingen die door de OCLC-leden zijn bijgedragen. De waarde ervan ligt in de samenwerking en de resultaten die dat oplevert; niet in het bezit van de titelbeschrijvingen zelf. OCLC is, namens de leden, de houder van het auteursrecht op WorldCat als geheel, maar claimt niet het auteursrecht op de afzonderlijke titelbeschrijvingen. Met miljoenen bibliografische beschrijvingen en meer dan een miljard bezitsgegevens van OCLC-leden uit de hele wereld, vormt WorldCat de kern van het grootste bibliotheeknetwerk ter wereld. WorldCat geeft bibliotheken een aanwezigheid op webschaal. Hoe meer bibliotheken er deelnemen, hoe vollediger en bruikbaarder WorldCat wordt voor bibliotheken, hun eindgebruikers en andere organisaties die online met bibliotheken willen samenwerken.

WorldCat is waardevol dankzij de volgende zaken:

 1. Heel veel bibliografische titelbeschrijvingen. De uitgebreide dekking en consistente, hoogwaardige beschrijvingen zorgen dat lidbibliotheken efficiënter kunnen werken.
 2. Een register met het bezit van bibliotheken. Doordat de bibliografische data zijn gekoppeld aan bibliotheeklocaties, ontstaat er een netwerk dat onderzoek en het delen van informatiebronnen mogelijk maakt.
 3. Een omgeving voor betere vindbaarheid. Het bibliotheeknetwerk is als eenheid toegankelijk, waardoor het makkelijker bereikbaar wordt. Hierdoor kan het ook in andere zoekmachines worden aangeboden.
 4. Een infrastructuur om de kennis in de wereld te organiseren. Een gemeenschappelijke infrastructuur ondersteunt een gezamenlijke aanpak met betrekking tot beschrijving, thesaurusbeheer (via NACO, CONSER, enz.) en de analyse en classificatie van onderwerpen.
 5. Een infrastructuur voor systeembreed onderhoud van metadata. De gemeenschappelijke infrastructuur ondersteunt systeembrede herzieningen (zoals MARC-updates, titelwijzigingen); datamining voor structuurverrijking (zoals FRBR, WorldCat Identities); en publicatie in andere omgevingen.
 6. Een bron van kennis over de systeembrede 'gemeenschappelijke collectie'. Door holdingdata op netwerkniveau samen te voegen wordt de besluitvorming over het beleid en de service voor collectiebeheer binnen en tussen instellingen ondersteund.
 7. Een archief voor verschillende vormen van data, bijvoorbeeld via WorldCat API's waarmee mensen WorldCat-data kunnen combineren met hun eigen applicaties.

Naast deze voordelen is de WorldCat-database een verzameling van centrale catalogi en thesaurussen uit de hele wereld, evenals de rijkste internationale catalogus voor bibliotheekbezit ter wereld. Dit maakt WorldCat de meest volledige bron voor bibliotheekbezit ter wereld, waardoor items in bibliotheekcollecties efficiënter kunnen worden gevonden en aangevraagd.

D. De waarde en duurzaamheid van WorldCat, en de behoefte aan een beleid

Er is beleid nodig om de permanente levensvatbaarheid en waarde van WorldCat als bron van informatie van het gezamenlijke samenwerkingsverband te garanderen. Dit beleid is gericht op:

 1. het helpen onderhouden van een gezamenlijke en gemeenschappelijke informatiebron die ten goede komt aan het samenwerkingsverband van OCLC-leden;
 2. het versterken van een collectief streven naar gedeelde waarden, zelfbestuur en een sfeer van wederkerigheid en vertrouwen;
 3. het leveren van de fundamenten voor een bedrijfsmodel dat WorldCat in stand houdt voor het samenwerkingsverband dat het ondersteunt.

Het feit dat OCLC een publieke zaak dient, wil niet zeggen dat WorldCat een 'openbaar goed' is in economische zin. Integendeel, WorldCat is een gedeelde informatiebron van een gemeenschap die is bedoeld om de collectieve leden tot nut te zijn die bijdragen aan de groei ervan en die deze ook financieel ondersteunen. Het doel van het breed delen van de voordelen van WorldCat staat naast de praktische behoefte om de economische levensvatbaarheid en waarde van WorldCat over de lange termijn te bestendigen. Er zijn significante kosten verbonden aan het continu ter beschikking stellen van de database van hoge kwaliteit waarop de OCLC-leden zich verlaten. Als de database niet de constante organisatorische steun van de OCLC-leden zou krijgen, bestaat er een zeer reëel gevaar dat deze gefragmenteerd raakt en aan betrouwbaarheid verliest, dat de kwaliteit ervan afneemt en dat deze als gevolg daarvan steeds minder nut voor het OCLC-collectief heeft.

3. Rechten en plichten van OCLC-leden

A. Rechten

OCLC-leden die WorldCat-data uit de WorldCat-database hebben opgehaald die titelbeschrijvingen zijn van hun eigen holdings of om die te verrijken, hebben het recht om:

 1. deze data in hun catalogi, ontsluitingssystemen of systemen voor het delen van informatiebronnen en in andere intra-institutionele services te laden of op te nemen.
 2. deze data te gebruiken voor de ondersteuning van het ontsluiten van hun collecties en het delen van bronnen; bibliografische verificatie; privéstudie, onderwijs en educatie; en academisch en wetenschappelijk onderzoek.
 3. deze data over te zetten of beschikbaar te stellen aan afzonderlijke wetenschappers voor hun eigen academische of wetenschappelijke onderzoek of studie, aan bibliotheekconsortia of aan openbare instellingen die namens bibliotheken werkzaam zijn, of aan andere bibliotheken en educatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen (zoals musea, archieven, historische genootschappen en onderzoeksinstituten), ongeacht of deze instellingen lid zijn van OCLC, voor het hergebruik van deze data op institutioneel of gezamenlijk niveau.

  In deze gevallen moet het overdragen of beschikbaar maken van WorldCat-data en het daaruit voortvloeiende gebruik (inclusief het kopiëren, weergeven, publiceren, wijzigen, herindelen en/of maken van daarvan afgeleide werken of services) worden uitgevoerd met inachtneming van de normen van de community van OCLC-leden, het publieke doel dat OCLC dient en de intentie van dit beleid.

 4. WorldCat-data die de eigen holdings vertegenwoordigen over te dragen of beschikbaar te stellen aan agenten die zij inhuren om namens hen services uit te voeren waarvan zij rechtstreeks profiteren (bijv. het delen van informatiebronnen met collegabibliotheken of binnen een consortium, geautomatiseerd thesaurusbeheer, betere zichtbaarheid van collecties).
 • In zulke gevallen dienen OCLC-leden ervoor te zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst is aangegaan met de betreffende agent die het gebruik door de agent van de WorldCat-data beperkt tot het uitvoeren van de services die in de overeenkomst met het OCLC-lid zijn vastgelegd. Een voorbeeld van het taalgebruik van een dergelijke overeenkomst tussen leden en hun agenten kan worden gevonden in Appendix 1 hieronder.
 • Als dat ook in het voordeel is van het OCLC-samenwerkingsverband, worden andere vormen van gebruik, overdracht of samenvoeging van WorldCat-data van de eigen holdings die ten goede komen aan de zakelijk doelen van de agent van een OCLC-lidbibliotheek, aangemoedigd, mits deze voldoen aan de algemene voorwaarden van een afzonderlijke, wederzijds aanvaardbare overeenkomst tussen de agent en OCLC. Een algemene omschrijving van de huidige algemene voorwaarden van een dergelijke overeenkomst kan worden gevonden in Appendix 2 hieronder.

OCLC beschikt over bestaande overeenkomsten met een groot aantal agenten en zal deze overeenkomsten blijven opstellen indien lidbibliotheken daar behoefte aan hebben.

B. Plichten

Het is de verantwoordelijkheid van OCLC-leden om:

 1. De regels van dit beleid na te leven en te zorgen dat zowel hun eigen instelling als hun agenten, partners en andere organisaties aan wie ze hun data beschikbaar stellen, ermee bekend zijn.
 2. Bibliografische en holdingdata bij te dragen en te onderhouden in overeenstemming met de standaarden en richtlijnen van het OCLC-samenwerkingsverband.
 3. Een redelijke inspanning te verrichten om ervoor te zorgen dat hun bijdragen aan WorldCat niet in strijd zijn met de rechten van derden.
 4. Een redelijke inspanning te verrichten om te verwijzen naar het OCLC-samenwerkingsverband als contribuant aan werken of services die grotendeels op WorldCat-data zijn gebaseerd.
 5. Een redelijke inspanning te verrichten om ervoor te zorgen dat verder hergebruik en overdracht van hun WorldCat-data door niet-leden in overeenstemming is met dit beleid en het publieke doel van OCLC, en bijdraagt aan het verdere behoud en de bruikbaarheid van WorldCat.
 6. Een verantwoordelijk gebruik van OCLC-systemen en -services aan te moedigen en zelf in praktijk te brengen. Dit houdt onder meer het volgende in:
  1. geen onbevoegd gebruik van de OCLC-aanmeldgegevens en -wachtwoorden;
  2. geen grote hoeveelheden gegevens van WorldCat downloaden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OCLC;
  3. geen grote hoeveelheden data rechtstreeks vanuit WorldCat delen met niet-leden zonder de voorafgaande toestemming van OCLC;
  4. geen andere activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de waarde van WorldCat voor het OCLC-samenwerkingsverband.

4. Plichten van OCLC jegens de leden

Het is de verantwoordelijkheid van OCLC, dat activiteiten onderneemt namens het OCLC-samenwerkingsverband, om door leden bijgedragen data te gebruiken ter ondersteuning van het publieke doel en ten gunste van het samenwerkingsverband. Dit houdt onder meer het volgende in:

 1. Data die door leden zijn bijgedragen aan WorldCat toevoegen en te onderhouden in overeenstemming met de standaarden en richtlijnen van het OCLC-samenwerkingsverband.
 2. De data aanpassen, verrijken of een andere indeling geven.
 3. De data toegankelijk maken binnen systemen en services die op WorldCat zijn gebaseerd.
 4. De data gebruiken in WorldCat.org om ze vindbaar te maken.
 5. De data op andere manieren indelen en combineren met andere data.
 6. Overeenkomsten aangaan om de data zo breed mogelijk te delen met partnerorganisaties en agenten van leden.
 7. Alle bestaande overeenkomsten voor de opslag, het onderhoud en het gebruik van de titelbeschrijvingen in WorldCat respecteren.

5. Omgaan met betwist gebruik van WorldCat-data door leden

Het gebruik van data uit de WorldCat-database door OCLC-leden vindt plaats onder uiteenlopende en snel veranderende omstandigheden. Het is daarom onmogelijk om te anticiperen op alle denkbare vormen waarop leden WorldCat-data zouden willen of moeten gebruiken. Wij vragen onze leden om elke vorm van gebruik die niet onder dit beleid lijkt te vallen, met OCLC te bespreken. Als een bepaalde vorm van gebruik niet onder het beleid valt, gaan OCLC en de lidbibliotheek op zoek naar een wederzijds aanvaardbare oplossing van de kwestie. Als een van beide partijen van mening is dat er binnen afzienbare termijn niet tot een oplossing kan worden gekomen, wordt de kwestie onderworpen aan de besluitvormings- en/of arbitrageprocedures die worden bepaald door Global Council en de Board of Trustees.

6. Herziening en ontwikkeling van het beleid

Aangezien het onmogelijk is te anticiperen op elke denkbare vorm van gebruik waarvoor leden de WorldCat-data willen inzetten, wordt dit beleid regelmatig herzien om de blijvende actualiteit en toepasbaarheid ervan te verzekeren. OCLC zet minimaal eens in de drie jaar een beleidsherziening in gang en verzekert zich ervan dat dergelijke herzieningen op een open en transparante manier worden uitgevoerd en mogelijkheden bieden voor substantiële inspraak in de OCLC-bestuursstructuur en openbare bespreekbaarheid, evenals een formeel proces voor het doorvoeren van veranderingen.

Appendix 1: voorbeeldovereenkomst tussen leden en hun agenten

"In verband met de uitvoering door de Agent van de in deze Overeenkomst omschreven services (de 'Services') voor de Bibliotheek, stelt de Bibliotheek aan de Agent exemplaren beschikbaar, of heeft deze reeds beschikbaar gesteld, van bibliografische data, bibliotheekbezit en/of andere informatie met betrekking tot het eigen bezit van de Bibliotheek afkomstig uit WorldCat, de online database van die informatie die wordt onderhouden door OCLC Online Computer Library Center, Inc. ('OCLC') en diens leden (hierna te noemen: 'WorldCat-data'). Behalve zover gemachtigd door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Agent en OCLC, stemt Agent ermee in dat:

(i) hij geen kopieën of gebruik van WorldCat-data zal maken, behalve voor zover nodig voor de uitvoering van de Services voor de Bibliotheek; en

(ii) hij geen WorldCat-data (of kopieën daarvan) of werken gebaseerd op WorldCat-data of die WorldCat-data (of delen daarvan) bevatten, zal overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden, behalve voor zover nodig voor de uitvoering van de Services.

Agent alle WorldCat-data die hij van de Bibliotheek heeft ontvangen, direct van zijn computersystemen zal verwijderen, wanneer deze data niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de Services. OCLC kan uit eigen naam de voorwaarden uit deze paragraaf rechtstreeks aan Agent opleggen. Deze paragraaf blijft van kracht na het vervallen of de beëindiging van deze Overeenkomst."

Appendix 2: Algemene voorwaarden aangaande overeenkomsten tussen OCLC en agenten van OCLC-leden

De afzonderlijke overeenkomsten tussen OCLC en agenten van OCLC-lidbibliotheken voor het machtigen van het gebruik, de overdracht of de samenvoeging van WorldCat-data door agenten zoals omschreven in Artikel 3A(4)(b) van het Beleid, kan de volgende algemene voorwaarden behelzen, voor zover geschikt geacht door OCLC:

 1. de machtiging door OCLC voor het gebruik, overzetten of samenvoegen van WorldCat-data van eigen bezit van een OCLC-lidbibliotheek door een agent voor doelstellingen die: (i) het publieke doel van OCLC bevorderen, en (ii) voordeel bieden voor het OCLC-samenwerkingsverband en de leden daarvan;
 2. beperkingen op het gebruik, overzetten of samenvoegen van dergelijke WorldCat-data door de agent, voor zover nodig voor het garanderen van de bruikbaarheid en levensvatbaarheid van WorldCat en het OCLC-servicesnetwerk op de lange termijn voor OCLC-leden;
 3. een extra waarde-uitwisseling tussen OCLC en de agent, zoals:

  (i) een wederkerig component voor het delen van metadata, waarbij OCLC en de agent overeenkomen metadata te delen om de OCLC-databases, met inbegrip van WorldCat en de database(s) van de agent te synchroniseren;

  (ii) een wederkerig component waarbij OCLC en de agent overeenkomen om naar elkaars databases/websites te linken om de toegang tot fysieke en digitale bibliotheekcollecties te verbreden; en/of

  (iii) andere uitwisselingen die waardevol zijn voor het OCLC-samenwerkingsverband en diens lidbibliotheken;

  en/of
 4. andere voorwaarden en bepalingen die gebruikelijk en/of geschikt zijn voor de transactie.

Appendix 3: Record Use Policy Council

Gedeeld voorzitter: Barbara Gubbin , directeur Jacksonville Public Library, VS

Gedeeld voorzitter: Jennifer Younger , verkozen president van OCLC Global Council en Edward H. Arnold, Director Hesburgh Libraries, University of Notre Dame, VS

ChewLeng Beh, afgevaardigde in Global Council, voorzitter van OCLC Asia Pacific Regional Council; en Senior Manager van de Singapore National Library Board, Singapore

Raymond Bérard, afgevaardigde in Global Council en directeur van ABES, Frankrijk

Karen Calhoun, Vice President WorldCat & Metadata Services, OCLC, VS

Klaus Ceynowa, afgevaardigde in Global Council en Generaldirektor van de Bayerische Staatsbibliothek, Duitsland

Christopher Cole, afgevaardigde in Global Council en Associate Director for Technical Services van de National Agricultural Library, VS

Lorcan Dempsey, Vice President OCLC Research en Chief Strategist van OCLC, VS

Nancy Eaton, Dean of University Libraries and Scholarly Communications van Penn State University, VS

Clifford A. Lynch, Executive Director, Coalition for Networked Information (CNI), VS

Brian E. C. Schottlaender, afgevaardigde in Global Council en The Audrey Geisel University Librarian, University of California, San Diego, VS

Lamar Veatch, afgevaardigde in Global Council en State Librarian, Georgia Public Library Service–University System of Georgia, VS.

Woordenlijst

Agent . Een bibliotheek sluit doorgaans contracten met allerlei aanbieders (o.a. leveranciers en partnerorganisaties) die diensten leveren die de bibliotheek wil afnemen. Bijvoorbeeld het delen van data met die aanbieders voor de digitalisering van collecties, ontsluitingsdiensten, thesaurusbeheer of systemen voor interbibliothecair leenverkeer. Deze aanbieders zijn 'agenten'.

Bibliotheekconsortium. In de context van dit beleid is een bibliotheekconsortium elk samenwerkingsverband van bibliotheken en/of educatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen (zoals musea, archieven, historische genootschappen, onderzoeksinstellingen), dat primair als doel heeft om diensten aan te bieden aan de andere leden en zonder winstoogmerk opereert.

OCLC-samenwerkingsverband . De term 'OCLC-samenwerkingsverband' verwijst gezamenlijk naar: OCLC-lidbibliotheken, de OCLC-bestuursstructuur (Board of Trustees, Global Council en Regional Councils) en OCLC als onderneming zonder winstoogmerk.

OCLC-leden of -lidbibliotheken. OCLC-leden maken deel uit van het OCLC-samenwerkingsverband, waarvan het model voor lidmaatschap is gebaseerd op bijdragen aan het gezamenlijk belang van het samenwerkingsverband. Instellingen uit de hele wereld worden lid van OCLC door contractueel overeen te komen dat zij intellectuele content bijdragen aan het samenwerkingsverband of door informatiebronnen met andere leden te delen.

Openbaar goed. Een openbaar goed voldoet aan twee kenmerken: 1) het is bijna niet te voorkomen dat onbevoegde partijen het goed gebruiken, en 2) als één partij het gebruikt, dan betekent dat niet dat een andere partij het niet mag gebruiken. Dit betekent dat een openbaar goed, zodra het is geleverd, volledig openbaar is, wat weer inhoudt dat het niet op de markt aangeboden wordt. In plaats daarvan wordt het over het algemeen geleverd door overheidsinstellingen en gefinancierd uit publieke middelen (net zoals defensie en straatverlichting). 'Ledengoederen' ('clubgoederen' of 'collectieve goederen') lijken op openbare goederen in de zin dat als één partij het gebruikt, dat niet betekent dat een andere partij het niet mag gebruiken. Daarentegen kunnen onbevoegde partijen (die bijvoorbeeld niet bijdragen in de kosten voor het leveren van het goed) wel worden uitgesloten (bij gebrek aan passende regelingen) van het gebruiksgenot van het goed. Hierdoor kan de levering van een ledengoed worden geregeld door de leveringskosten van het goed te verdelen onder diegenen die van het gebruik profiteren (net zoals bij satelliettelevisie, abonnementen op online nieuwsdiensten, boerencoöperaties en kredietunies).

WorldCat . WorldCat is een database met de bibliografische titelbeschrijvingen en data in het bezit van bibliotheken. De database is opgebouwd uit de bijdragen van OCLC-leden en informatie uit diverse bronnen die OCLC heeft samengevoegd en beheert.

WorldCat-data. In de context van dit beleid zijn WorldCat-data metadata voor een informatieobject, doorgaans in de vorm van een titelbeschrijving of in MARC-code versleutelde titelbeschrijvingen afkomstig uit de bibliografische database WorldCat.

WorldCat-data worden beschouwd als ontvangen wanneer (1) deze met behulp van een OCLC-service voor leden (bijvoorbeeld Batchload) of onder de voorwaarden van een overeenkomst met OCLC voor niet-leden rechtstreeks uit de WorldCat-database zijn gehaald; of (2) deze uit een online catalogus of andere bron zijn gehaald waarnaar opgehaalde WorldCat-data zijn overgezet of beschikbaar gemaakt.

Het is niet altijd even makkelijk om WorldCat te herkennen als de bron van data die uit WorldCat zijn overgezet of beschikbaar gemaakt. Of een bibliografische titelbeschrijving oorspronkelijk uit WorldCat afkomstig is, kan aan de hand van de volgende data-elementen worden bepaald:

 • Een OCLC-controlenummer in combinatie met
  • de waarden 'ocm' of 'ocn' in veld 001 en/of
  • de waarde '(OCoLC)' in veld 035 en/of
  • veld 994

Goedgekeurd door de OCLC Board of Trustees op 14 juni 2010, van kracht per 1 augustus 2010.