Nederland

  • Nederlands

Mens en cultuur

  • Gedragscode

Gedragscode

Als organisatie zonder winstoogmerk die meer dan 72.000 bibliotheken en culturele erfgoedinstellingen in 170 landen bedient, moet OCLC kunnen bouwen op de vertrouwensband met zijn partners. Wij ondersteunen onze leden bij het vastleggen en behouden van het gedachtengoed van de mens, de toegang ertoe en het doorgeven ervan aan volgende generaties. Gezien het belang van onze missie hebben wij ons ten doel gesteld een werkomgeving te creëren die gebaseerd is op diversiteit, vertrouwen en ethische gedragsnormen.

Iedere medewerker van OCLC dient zich akkoord te verklaren met de gedragscode, aangezien deze richtlijnen biedt voor het juiste gedrag in de werkomgeving van OCLC. De complete gedragscode omvat onderwerpen als ethiek, wettelijke verantwoordelijkheden, wederzijds respect, belangenverstrengeling en bescherming van OCLC eigendommen.