UKB-transitie naar WorldShare Platform

UKB transition to the WorldShare Platform

For information in English about the UKB-transition project, please see the UKB-website: www.ukb.nl/english/worldshare.

For documents related to the project, please see below under “Documentation”.  

Deze pagina bevat informatie voor GGC-gebruikers over het project UKB-transitie naar WorldShare.

Dit project is tot stand gekomen met steun van de Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over de stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Het UKB-programma Transitie naar WorldShare

De Nederlandse universiteitsbibliotheken, met uitzondering van de bibliotheek van de TU-Eindhoven, hebben gezamenlijk met de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen om in de loop van de periode 2014-2016 over te stappen van een nationale naar een internationale informatie-infrastructuur.

De UB’s en de KB, die samen het consortium UKB vormen, doen dat om:

  • de werkmethodes in de ‘back-offices’ van de bibliotheken te stroomlijnen;
  • gebruik te kunnen maken van schaalvoordelen van internationale samenwerking;
  • beter aan te sluiten bij een steeds internationaler wordende gebruikersgroep;
  • kostenbesparingen te realiseren door waar nuttig en mogelijk werkzaamheden maar één keer uit te voeren in plaats van in elke universiteitsbibliotheek afzonderlijk.

De internationale infrastructuur waar de UKB bij aanhaakt is het WorldShare Platform van OCLC. Voor de UKB is dit een logische keuze, omdat de huidige nationale bibliotheekinfrastructuur ook gebouwd is op OCLC-technologie. Zo blijven kennis en investeringen maximaal rendabel. Samen met OCLC is UKB een programma begonnen, Transitie naar WorldShare, dat zal bestaan uit gezamenlijke voorbereidende projecten en diverse lokale implementatieprojecten.

Meer informatie van UKB over de UKB-migratie: www.ukb.nl/worldshare

Documentatie/Documentation

1.  Application profile for Metadata Management in WorldCat

Het document is opgesteld in het Engels. Dit document dient als "... a change management tool for guiding libraries towards cataloguing on WorldCat in a uniform and consistent manner, and so supporting shared collection management."

UKB Application profile for Metadata Management in WorldCat

2.  Application profile voor Collection Management

Het document beschrijft hoe collection management uitgevoerd wordt met Collection Manager van OCLC in de WorldCat Knowledge Base. Met collection management wordt het beheer van metadata van collecties, en dan vooral van e-journals en e-books, in het 'bezit' van de UKB-bibliotheken bedoeld.

Aangegeven wordt wat best practices zijn bij het beheer van collecties en focust daarnaast op wat UKB-bibliotheken in gezamenlijkheid kunnen doen om het beheer efficiënt te laten verlopen.

UKB Application profile Collection Management, versie 1.0 (05/06/2015)

3.  WorldCat en GGC, dataflows en workflows

Presentatie van Daniël van Spanje (OCLC) over de dataflows tussen WorldCat en GGC na de transitie van de UKB-bibliotheken naar het WorldShare platform.

WorldCat and GGC work and dataflows, (09/12/2014)

4.  Introductie PCC/RDA

Presentatie van Marianne Klerx (UvA) en Martine van den Burg (UvA) over RDA en PCC. Met een introductie, een uitleg en betekenis voor bibliotheken.

UKB introductie PCC-RDA, versie 1.0 (20/04/2015)

5.  Cheatsheet Record Manager

Overzicht van relevante links naar pagina's op de OCLC website over Record Manager.

Cheatsheet Record Manager, (22/04/2015)

6.  Cheatsheet Collection Manager Marc record delivery

Overzicht van relevante links naar pagina's op de OCLC website over Collection Manager.

Cheatsheet Collection Manager Marc record delivery, (22/04/2015)