Nederlands

Beleidsverklaring RDA van OCLC

Met ingang van 31 maart 2013

Lidbibliotheken van OCLC kunnen nieuwe unieke records bijdragen aan WorldCat die zijn geformuleerd volgens een cataloguscode die ze momenteel gebruiken. OCLC verplicht bibliotheken niet om RDA te gebruiken. Bibliotheken kunnen overstappen op RDA voor originele catalogisering volgens hun eigen tijdschema, als ze er al voor kiezen om over te stappen. Bibliotheken kunnen als ze dat willen records aan WorldCat blijven bijdragen die zijn geformuleerd volgens AACR2.

WorldCat blijft een masterrecorddatabase. Dit betekent dat er één masterrecord aanwezig is in WorldCat per verschijning per catalogiseringstaal. Dubbele records zijn in strijd met het WorldCat-beleid en belemmeren de samenwerking. Afzonderlijke records voor dezelfde verschijning die zijn ingevoerd voor verschillende cataloguscodes, zijn niet toegestaan.

Het beleid en de geplande bewerking van oude records in WorldCat die hieronder worden beschreven, zijn bedoeld om WorldCat te positioneren voor een optimale overstap op een post-MARC-metadatastructuur in de toekomst. Hiermee wordt ook geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de dubbelrol van WorldCat als catalogus en als repository van bibliografische gegevens.

Deze beleidsverklaring is voortgekomen uit een discussiestuk, Incorporating RDA Practices into WorldCat en de vele opmerkingen die als reactie op dat stuk zijn ontvangen van lidbibliotheken. OCLC-medewerkers zijn dankbaar voor die opmerkingen. OCLC erkent ook het werk van een aantal taakgroepen van het Program for Cooperative Cataloging, wier besprekingen over RDA-werkwijzen ook deze beleidsverklaring hebben beïnvloed.

Originele catalogisering

Wanneer u een nieuw record toevoegt dat uniek is voor WorldCat, kunnen de records worden gecodeerd voor RDA (Desc: i of c, 040 e rda), AACR2 (Desc: a) of een andere erkende cataloguscode. Raadpleeg bij het maken van een nieuw record met Engels als taal voor catalogisering het LC/NACO Authority File en gebruik de daar gevonden toegangspunten, ongeacht of deze zijn gecodeerd voor RDA. Het NACO-bestand blijft de bron van geautoriseerde naam- en titeltoegangspunten voor alle records die in WorldCat in het Engels zijn gecatalogiseerd. Controleer alle controleerbare koppen om het bijwerken van koppen te vergemakkelijken terwijl thesaurusrecords worden bijgewerkt om te voldoen aan RDA.

Volgorde van 040-subvelden

De voorkeursvolgorde van 040-subvelden is: a, b, e, c, d. Dit brengt de belangrijkste identificatiegegevens van de taal van catalogiseren (b) en cataloguscode (e) dichter bij het begin van de 040-reeks als een consistente plaats voor gemakkelijke identificatie door andere catalogiseerders.

Ontlenen

Bibliotheken kunnen ervoor kiezen om bestaande records ongewijzigd te gebruiken of ze indien nodig lokaal te bewerken. Catalogiseerders zijn niet verplicht om masterrecords te upgraden om ze te wijzigen van niet-RDA-codes in RDA. Wijzig RDA-masterrecords niet om te voldoen aan een eerdere cataloguscode.

Bestaande records upgraden/verbeteren

Bij het gebruik van een record voor ontlening hebben catalogiseerders de optie om dat record te verbeteren of te upgraden. Catalogiseerders hebben altijd pre-AACR2-masterrecords naar AACR2 mogen "upgraden". Vanaf 31 maart 2013 kunnen catalogiseerders masterrecords die zijn gecatalogiseerd volgens een niet-RDA-code naar RDA wijzigen/upgraden. Doe dit alleen met het "onderhanden stuk", zodat alle benodigde informatie beschikbaar is. Bij hercatalogisering naar RDA moet het volledige record worden onderzocht en indien nodig worden aangepast voordat het record als RDA wordt gehercodeerd.

Catalogiseerders kunnen bestaande records blijven verrijken met toevoeging van velden zoals aanvraagnummers, inhoud en samenvattende opmerkingen, onderwerpkoppen enz. zonder de codering van het record aan RDA aan te passen. Wijzig RDA-masterrecords niet om te voldoen aan een eerdere cataloguscode.

Zie Connexion-documentatie voor meer informatie over het bewerken van records:

Hybride records

Bij het bewerken en vervangen van masterrecords in WorldCat kunnen catalogiseerders ervoor kiezen om RDA-elementen toe te voegen aan bestaande niet-RDA-records zonder het hele record volgens RDA te hercatalogiseren. Kandidaten voor een dergelijke bewerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Relator-termen toevoegen aan toegangspunten
  • Niet-getranscribeerde afkortingen spellen
  • Volledige verantwoordelijkheidsverklaringen toevoegen in 245 (in plaats van "[et al.]")
  • 336/337/338-velden toevoegen

Codeer het record niet als RDA wanneer u een of meer van dergelijke elementen in het masterrecord toevoegt of bewerkt zonder het record te hercatalogiseren naar RDA. OCLC houdt zich in het algemeen aan de PCC Guidelines on Hybrid Bibliographic Records en verwacht dat lidbibliotheken die bestaande records bewerken,geselecteerde RDA-elementen toevoegen om deze richtlijnen te volgen.

General Material Designators (GMD's)

Zoals aanbevolen in de PCC Guidelines on Hybrid Bibliographic Records bewaart OCLC de 245 h GMD gedurende een periode van 3 jaar in WorldCat-records waar deze momenteel bestaat. Catalogiseerders die bestaande niet-RDA-records bewerken, wordt gevraagd om voorheen geldige GMD's tot 31 maart 2016 in records te laten staan. Verwijder de GMD echter bij hercatalogisering (en hercodering) van een record als RDA.

Interpunctie en hoofdlettergebruik

Catalogiseerders kunnen data in RDA-records met of zonder ISBD-interpunctie invoeren. Gebruik code "c" in "Desc:" (Leader/18) wanneer ISBD-interpunctie is weggelaten. Gebruik code "i" in "Desc:" wanneer ISBD-interpunctie is opgenomen. Koppen moeten in alle gevallen met interpunctie worden ingevoerd. Als ISBD-interpunctie is weggelaten, kunt u ISBD-interpunctie toevoegen aan het volledige masterrecord en "Desc:" bijwerken naar code "i." Verwijder echter geen ISBD-interpunctie uit masterrecords (behalve wanneer u lokale bewerkingen uitvoert).

Catalogiseerders kunnen gegevens invoeren volgens de instructies voor hoofdlettergebruik in RDA-bijlage A of volgens de alternatieve instructie in RDA-bijlage A.1 en de bijbehorende LC-PCC PS. Hoofdlettergebruik in overeenstemming met RDA-bijlage A heeft de voorkeur in WorldCat. Als data in een record zijn ingevoerd volgens de alternatieve instructie (bijvoorbeeld helemaal in hoofdletters of elk woord met een beginhoofdletter), kunt u deze in overeenstemming met RDA-bijlage A wijzigen. Wijzig hoofdlettergebruik in masterrecords echter niet om te voldoen aan de alternatieve instructie (behalve bij het uitvoeren van lokale bewerkingen).

Parallelle records

Het toestaan van parallelle records voor verschillende talen van catalogisering blijft beleid binnen WorldCat. Zie Parallel Records for Language of Cataloging. Er is slechts één masterrecord per taal van catalogisering per verschijning toegestaan door het beleid binnen WorldCat. Meerdere afzonderlijke records voor verschillende cataloguscodes zijn niet toegestaan in het beleid. U kunt dubbele records die niet in overeenstemming zijn met dit beleid melden aan bibchange@oclc.org.

RDA-training

Raadpleeg de sectie "RDA-bronnen" op Over RDA voor links naar trainingen van de Library of Congress, ALCTS, het OCLC-trainingsportal enzovoort.

Machinebewerking van bestaande WorldCat-records

OCLC begint na 31 maart 2013 met het wijzigen van bestaande oude WorldCat-records om verschillende nuttige RDA-werkwijzen op te nemen. Oude records (niet-RDA-records) moeten in de toekomstige RDA-omgeving zo functioneel mogelijk worden gemaakt ten behoeve van catalogiseerders, systemen en eindgebruikers van catalogi. Naarmate een toekomst na MARC de komende jaren realiteit wordt, zal een grotere consistentie van de werkwijze in bestaande WorldCat-records een gemakkelijkere migratie naar een ander metadataformaat mogelijk maken.

OCLC zal wijzigingen in eerste instantie richten op records in de Engelse taal van catalogisering. Records voor andere talen van catalogisering zullen waarschijnlijk op dezelfde manier in de toekomst worden gewijzigd. Sommige records die materialen vertegenwoordigen waarvoor RDA-werkwijzen nog niet zijn afgerond - zoals records die zijn gemaakt volgens Descriptive Cataloging of Rare Materials (DCRM) en zijn voorgangers en Describing Archives: A Content Standard (DACS - worden uitgesloten van verwerking. OCLC zal wijzigingen gedetailleerder aankondigen, zodra deze zijn aangebracht via de OCLC-CAT-lijst en op een OCLC-webpagina (de link voor die pagina wordt aan dit stuk toegevoegd wanneer de lijst wordt gestart).

Verwachte wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • 336/337/338-velden toevoegen
  • Niet-getranscribeerde afkortingen spellen in de velden 255, 300, 500, 504 en andere velden
  • Latijnse afkortingen omzetten in Engelse equivalenten in de velden 245, 260 en andere velden
  • Proefschriftnotities in het 502-veld omzetten in meerdere subvelden
  • GMD's verwijderen (na 31 maart 2016)
  • Kopwijzigingen in overeenstemming met RDA

Verwacht wordt dat door kopwijzigingen afkortingen voluit worden geschreven in koppen zoals "Dept." en dat de koppen van de Bijbel en de Koran veranderen in overeenstemming met de RDA-werkwijze.

Meer informatie over kopwijzigingen vindt u in het PCC Task Group on AACR2 & RDA Acceptable Heading Categories Final Report, August 2011.

OCLC gaat ook door met het project voor controlerende koppen.

Vragen zijn welkom

Vragen over dit beleid stuurt u naar rdapolicy@oclc.org .

Het beleid en de geplande bewerking van oude records in WorldCat zijn bedoeld om WorldCat te positioneren voor een optimale overstap op een post-MARC-metadatastructuur in de toekomst.

Zie OCLC Bibliographic Formats and Standards Ch. 5 and OCLC Authorities: Format and Indexes voor meer informatie.

2 januari 2013