Nederlands

GGC

Regeling gebruik data in de centrale Pica-database

Deze Regeling geldt voor alle Nederlandse deelnemers aan het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC), WorldCat Cataloging en de Nederlandse Centrale Catalogus ten behoeve van het interbibliothecair leenverkeer (NCC-IBL).

Pre-ambule: Overwegingen

 • Gebruik door OCLC leden van data afkomstig uit de Centrale Pica of WorldCat-database gebeurt in een diverse en snel veranderende omgeving. Het is daarom onmogelijk om op elk denkbaar gebruik te anticiperen waarvoor leden GGC- of WorldCat-data willen of nodig hebben. Deze Regeling beschrijft het gebruik uit de Centrale Pica of WorldCat-database;
 • Stichting Pica Database is de eigenaar van de Centrale Pica-database en heeft de exploitatierechten ervan toegekend aan OCLC BV onder goedkeuring van deze Regeling;
 • Voor deze Regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het wereldwijde beleid van OCLC met betrekking tot het gebruik van data in WorldCat zoals voorgesteld door de leden van de OCLC Record Use beleidsraad;
 • De Centrale Pica-database is ingelezen in WorldCat en wordt door OCLC richting WorldCat alsook richting Centrale Pica-database up-to-date gehouden (op het moment van vaststellen van deze Regeling op basis van 2-weg SRU synchronisatie).

Artikel 1. Definities
In deze Regeling wordt verstaan onder:

 • 'Agenten': De leveranciers waarmee een bibliotheek een of meer contracten heeft gesloten ter verwezenlijking van haar doel die het delen van data kunnen inhouden. Voorbeelden zijn digitalisering van collecties, diensten voor zoeken en vinden, toegangsbeheer of resource sharing systemen.
 • 'Centrale Pica-database': de database van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC), inclusief de (deel)bestanden die daarin zijn opgenomen, alsmede de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC).
 • 'GII': de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur in Nederland waarvan de diensten GGC en NCC-IBL onderdeel zijn.
 • 'OCLC leden': de bibliotheken in Nederland die een aansluiting hebben op GGC of WorldCat Cataloging en/of NCC-IBL en die data rechtstreeks aan de Centrale Pica-database of via WorldCat hebben toegevoegd.
 • 'WorldCat': de bibliografische database van MARC-records zoals opgebouwd en onderhouden door OCLC Inc en zijn lidbibliotheken.
 • 'WRR-beleid': WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative van 2 juni 2010.

Artikel 2. Intellectueel eigendom
Stichting Pica Database bezit het auteursrecht en het databankenrecht op de Centrale Pica-database in zijn geheel, en heeft in verband hiermee een licentie verstrekt aan OCLC BV, onverminderd de rechten van OCLC leden als omschreven in artikel 3.

Artikel 3. Intellectueel eigendom OCLC leden

 1. OCLC leden bezitten de auteurs- en databankenrechten op de (collectiegerelateerde en niet-collectiegerelateerde) data die zij in de Centrale Pica-database of WorldCat hebben ingevoerd.
 2. OCLC leden bezitten de auteurs- en databankenrechten op de zelfstandige deelbestanden welke zijn gedefinieerd in bilaterale overeenkomsten tussen OCLC en OCLC leden waarvan zij auteur dan wel producent zijn en die door hen afzonderlijk zijn ingebracht.

Artikel 4. Gebruik van de data in de Centrale Pica-database door OCLC leden

 1. OCLC leden zijn gerechtigd de zelfstandige (deel)bestanden bedoeld in artikel 3.2 waarvan zij auteur dan wel producent zijn, vrijelijk te gebruiken, te exploiteren, te licentiëren of anderszins aan derden beschikbaar te stellen.
 2. Voor data die door OCLC leden worden ontleend en die hun eigen bezit vertegenwoordigen of verrijken gelden de OCLC Member Rights and Responsibilities zoals beschreven in sectie 3 van het WRR beleid als uitgangspunt en voor de Centrale Pica-database in de vorm zoals hieronder weergegeven:

A. Rechten
OCLC leden die GGC- of WorldCat-data hebben ontleend die hun eigen bezit van de Centrale Pica of WorldCat-database vertegenwoordigen of verrijken, hebben het recht om:

 1. Deze data in hun bibliotheekcatalogi of hun systemen voor zoeken en vinden of resource sharing en in andere intra-institutionele diensten te laden en deze data te gebruiken voor het ondersteunen van zoeken en vinden en resource sharing van bibliotheekcollecties, bibliografische verificatie, eigen oefening, studie of gebruik, onderwijsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek.
 2. Deze data over te brengen naar of beschikbaar te stellen aan individuele wetenschappers voor hun wetenschappelijk onderzoek, aan consortia van bibliotheken of openbare instanties die handelen namens bibliotheken of aan andere bibliotheken en educatieve, culturele of schoolinstellingen (bijv. musea, archieven, historische verenigingen, onderzoeksinstellingen), ongeacht of deze instellingen wel of niet lid zijn van OCLC, voor institutioneel of gezamenlijk hergebruik door deze organisaties.
  In de gevallen als hierboven bedoeld moet de overdracht of het beschikbaar stellen van GGC- of WorldCat-data en daaropvolgend gebruik (waaronder kopiëren, weergeven, publiceren, wijzigen, herformatteren en/of werken of diensten ervan creëren) worden uitgevoerd in overeenstemming met de WorldCat Principles of Cooperation, OCLC's publieke doel, en de intentie van deze Regeling zoals verwoord in het WRR-beleid en de OCLC achtergrondnotitie 1 en achtergrondnotitie 2 over deze Regeling.
 3. GGC- of WorldCat-data die hun eigen bezit vertegenwoordigen over te dragen of beschikbaar te stellen aan Agenten die namens hen diensten uitvoeren die rechtstreeks ten goede komen aan het OCLC lid (bijv. resource sharing onder collega's of consortia, automatische thesauruscontrole, verhoogde zichtbaarheid van collecties) onder de voorwaarden dat:
  1. OCLC leden ervoor zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst bestaat met die Agent waarbij het gebruik van GGC- of WorldCat-data door de Agent wordt beperkt tot het uitvoeren van de diensten waarvoor deze is gecontracteerd door het OCLC-lid. Een voorbeeldtekst is te vinden in Bijlage 1 van deze Regeling.
  2. een aparte, wederzijds acceptabele overeenkomst tussen de Agent en OCLC wordt gesloten indien die diensten ook ten goede komen van het OCLC coöperatief. Ander gebruik, overdracht of bijeenvoeging van GGC- of WorldCat-data die de eigen bezittingen van een OCLC lid vertegenwoordigen en de zakelijke doelen van een Agent van een OCLC lid dienen, worden hierbij aangemoedigd, afhankelijk van de voorwaarden. Een algemene beschrijving van de huidige voorwaarden van zulke overeenkomsten is te vinden in Bijlage 2 van deze Regeling.

OCLC heeft bestaande overeenkomsten met vele Agenten en zal deze blijven opstellen wanneer OCLC leden deze nodig hebben.

B. Verantwoordelijkheden
Het is de verantwoordelijkheid van OCLC leden om:

 1. Deze Regeling na te leven en te zorgen voor bekendheid ermee in hun instellingen en aan de zijde van hun Agenten, partners en andere organisaties aan wie zij hun data beschikbaar stellen.
 2. Bibliografische data en holding data van bezittingen bij te dragen en bij te houden die stroken met de normen en richtlijnen die gelden voor het GGC en/of voor WorldCat.
 3. Redelijke inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat hun bijdragen aan de Centrale Pica of WorldCat database de rechten van derden niet schenden.
 4. Redelijke inspanningen te doen om het OCLC samenwerkingsverband te noemen als bijdragende partij in werken of diensten die voornamelijk zijn gebaseerd op GGC- of WorldCat-data.
 5. Redelijke inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat daaropvolgend hergebruik en overdracht van hun GGC- of WorldCat-data door niet-leden strookt met dit beleid en de openbare doelen van OCLC en de levensvatbaarheid en de bruikbaarheid van de Centrale Pica- of WorldCat-database op lange termijn steunt.
 6. Verantwoordelijk gebruik van de systemen en diensten van OCLC aan te moedigen en uit te oefenen, waaronder:
  1. Onbevoegd gebruik van hun OCLC inloggegevens of wachtwoorden niet toelaten;
  2. Niet massaal te downloaden van de Centrale Pica- of WorldCat-database zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCLC;
  3. Niet massaal data rechtstreeks van de Centrale Pica- of WorldCat-database aan niet-leden te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OCLC;
  4. Geen andere activiteiten te ondernemen die de waarde van de Centrale Pica- of WorldCat-database voor het OCLC samenwerkingsverband verminderen danwel de continuïteit en kwaliteit van de GII in gevaar brengen.

Artikel 5. Gebruik van de Centrale Pica-database door OCLC BV
OCLC BV is gerechtigd de Centrale Pica-database, met inbegrip van alle daartoe behorende deelbestanden, met inachtneming van haar statutaire doelstelling en/of contractuele afspraken vrijelijk te gebruiken, te exploiteren, te licentiëren of anderszins aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 6. Procedure Betwist gebruik

 1. OCLC leden worden aangemoedigd om elk gebruik dat niet wordt gedekt door deze Regeling met OCLC te bespreken. Als wordt vastgesteld dat een bepaald gebruik niet wordt gedekt, zullen OCLC en het OCLC lid een wederzijds acceptabele oplossing voor de kwestie zoeken. Als een van beide partijen denkt dat er geen tijdige oplossing kan worden gevonden, wordt de kwestie in eerste instantie voor advies en minnelijke oplossing voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Pica Database. De geschillen welke niet met hulp van de Stichting Pica Database kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
 2. Ingeval OCLC BV bezwaar maakt tegen een bepaald gebruik zal/zullen de desbetreffende OCLC lid/leden zich onthouden van dit gebruik totdat (i) nadere afspraken zijn gemaakt of (ii) een oplossing is bereikt als uitkomst van de procedure van geschillenbeslechting bedoeld in artikel 6 lid 1. Voor zover nadere afspraken zijn gemaakt tussen OCLC BV en het/de desbetreffende OCLC lid/leden welke nadere stappen vergen, wordt het gebruik door dit/deze OCLC lid/leden eveneens opgeschort totdat deze overeengekomen stappen zijn voltooid.

Artikel 7. Relatie tot het WRR-beleid en wijzigingen
Het WRR-beleid geldt als algemeen kader voor deze Regeling. OCLC leden en OCLC BV zijn gebonden aan deze Regeling en in geval van ambiguïteit geldt deze Regeling boven het WRR-beleid. Wijzigingen van het WRR-beleid gelden niet automatisch ook voor deze Regeling. Bij elke wijziging zal de uitwerking voor de Nederlandse situatie bekeken worden, waarbij het uitgangspunt zal zijn in deze Regeling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de WRR-wijzigingen, voor zover deze de continuïteit en kwaliteit van de GII blijven waarborgen alsmede een gezonde bedrijfseconomische basis garanderen.

Artikel 8. Ingang Regeling
Deze regeling gaat in op 1 januari 2012.

Bijlage 1: Voorbeeldtekst voor overeenkomsten tussen OCLC-leden en hun Agenten

"In verband met de uitvoering van diensten door de Agent (de "Diensten") voor Bibliotheek zoals gespecificeerd in deze overeenkomst, heeft Bibliotheek kopieën van bibliografische gegevens, holdings van de bibliotheek en/of andere informatie die het eigen bezit van de bibliotheek vertegenwoordigen ontleend aan de Centrale Pica Database (de database van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC), inclusief de (deel)bestanden, alsmede de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) ) onderhouden door OCLC B.V. ("OCLC BV") en/of WorldCat, de online database onderhouden door OCLC Online Computer Library Center, Inc. ("OCLC Inc.") (hierna gezamenlijk aangeduid met "Data") beschikbaar gesteld of zullen deze beschikbaar worden gesteld aan de Agent.

Behalve in de mate toegelaten door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Agent en OCLC BV en/of OCLC Inc, stemt Agent ermee in om:

(i) geen kopieën te maken en geen Data te gebruiken behalve indien noodzakelijk om de Diensten voor Bibliotheek uit te voeren en

(ii) geen Data (of kopieën ervan) of werken gebaseerd op of met Data (of een deel ervan) opgenomen over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen aan een partij behalve zoals noodzakelijk om de Diensten uit te voeren.

De Agent zal alle Data ontvangen van Bibliotheek onmiddellijk wissen van zijn computersystemen wanneer de Data niet langer nodig zijn om Diensten uit te voeren. OCLC BV en OCLC Inc. kunnen de voorwaarden van deze paragraaf rechtstreeks tegen Agent afdwingen. Deze paragraaf blijft gelden na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst".

Specificatie van de Dienst(en) waarop deze overeenkomst betrekking heeft:

Bijlage 2: Voorwaarden van overeenkomsten tussen OCLC en Agenten van OCLC-leden

De afzonderlijke overeenkomsten tussen OCLC en Agenten van OCLC leden ter goedkeuring van het gebruik, de overdracht of verzameling van gegevens uit de Centrale Pica-database en/of WorldCat-gegevens (hierna gezamenlijk aangeduid met "Data") door Agenten, vermeld in de Regeling (art. 4A sub 3.b.), kan de volgende algemene bepalingen bevatten in de mate dat deze toepasselijk worden geacht door OCLC BV en of OCLC Inc. ("OCLC"):

 1. De goedkeuring van OCLC voor gebruik, overdracht of verzameling door de Agent van Data die het eigen bezit van het OCLC lid vertegenwoordigt voor doelen die: (i) de openbare doelen van OCLC bevorderen en (ii) ten goede komen van het OCLC samenwerkingsverband en zijn leden;
 2. Beperkingen op het gebruik, de overdracht of verzameling door de agent van deze Data zoals noodzakelijk om het nut en de leefbaarheid voor OCLC leden van WorldCat en het OCLC netwerk van diensten op lange termijn te garanderen;
 3. Een aanvullende uitwisseling van waarde tussen OCLC en de Agent zoals:
  (i) een wederzijdse uitwisselingscomponent voor metadata, via welke OCLC en de agent instemmen om metagegevens uit te wisselen voor het synchroniseren van de databases van OCLC, waaronder GGC en/of WorldCat, en de database(s) van de agent;
  (ii) een wederzijdse verbindingscomponent, via welke OCLC en de agent instemmen om de databases/websites van elkaar te verbinden voor het verruimen van toegang tot fysieke en digitale bibliotheekcollecties; en/of
  (iii) andere uitwisselingen die waarde bieden aan het OCLC samenwerkingsverband en zijn leden; en/of
 4. Andere bepalingen, voorwaarden en condities die gebruikelijk en/of toepasselijk zijn voor de transactie.

Beschikbaarheid van de service

 • Beschikbaar in Nederland

Verwachte evenementen

Er zijn geen geen geplande evenementen voor GGC.

Alle evenementen voor GGC tonen »

Nieuws

Bekijk deze ruimte voor GGC nieuws.

Meer recent GGC-nieuws »