Deutsch

EMEA Regional Council

Rupert Schaab

Deputy Director, State and Univ Library Göttingen (Lower Saxony) , University of Göttingen

Rupert Schaab

Laufzeit Enddatum: 30 June 2016

Mit Rupert kontakt aufnehmen

Telefon

O: +49-551-395214

Adresse

University of Göttingen
State and Univ Library Göttingen (Lower Saxony)

Platz der Göttinger Sieben 1 
Göttingen, Lower Saxony D-37070
GERMANY