Worldwide

 • English

QuestionPoint®

Uslovi korišćenja servisa „QuestionPoint“

 1. Prihvatanje uslova
  Hvala Vam što koristite ovaj bibliotečki servis koji koristi non-stop referalni servis „QuestionPoint“ (QuestionPoint 24/7 Reference Service) koji su zajedno razvili Kongresna biblioteka (Library of Congress), Kooperativni bibliotečki servis „Metropoliten“ (Metropolitan Cooperative Library Service) i Mrežni računarski bibliotečki centar „OCLC“ (OCLC Online Computer Library Center Inc.) koji ga i održava. U ovom dokumentu su navedeni uslovi pod kojima Vam „QuestionPoint“ pruža različite usluge preko Vaše biblioteke. Pažljivo pročitajte uslove pre nego što date svoj pristanak i počnete da koristite ovaj internet obrazac. Zadržavamo pravo na ažuriranje uslova u bilo kom trenutku. Najnoviju verziju uvek možete da pregledate ovde ili na adresi www.QuestionPoint.org.
 2. Definicije
  „Lične informacije“ – sledeći podaci se ponekad, ako ne uvek, odnose samo na jednu osobu. Stoga ih OCLC odbacuje nakon arhiviranja transakcije u „Istoriji servisa“:

  e-adresa, deo pre znaka „@“;
  ime.

 3. Izjava o privatnosti organizacije OCLC
  U ovoj izjavi o privatnosti OCLC obrazlaže svoju politiku privatnosti i objašnjava šta radi sa podacima koje sakuplja od prijavljenih biblioteka i arhivira na svojim serverima.

  Biblioteka koja koristi non-stop referalni servis „QuestionPoint“ (QuestionPoint 24/7 Reference service) može, za sopstvene potrebe, od Vas da zatraži informacije kao što su ime, e-adresa, poštanski broj, broj telefona, broj članske karte u biblioteci i druge informacije. Ti podaci nisu neophodni da bi servis funkcionisao; međutim, ako svojevoljno obezbedite kompletne i precizne informacije, biblioteka će davati potpunije odgovore na Vaša pitanja i nudiće Vam značajnije sadržaje.

  Podaci o e-adresi omogućavaju biblioteci da na Vaše pitanje odgovori e-poštom. Pri „ćaskanju“ sa bibliotekarom možete da ostanete anonimni. Pitanja, odgovori i transkripti se često čuvaju u biblioteci, što znači da bibliotekar može da Vam se javi ako pronađe dodatne informacije u vezi sa Vašim pitanjem. Vaša kompletna e-adresa se ne koristi u druge svrhe (mada se domen (deo posle znaka „@“) može koristiti za demografsku analizu).

  Svi sakupljeni lični podaci otkrivaju se samo da bi se ispunio Vaš zahtev za određenim informacijama. Na primer, biblioteka će možda morati da prosledi Vaše pitanje bibliotekaru iz svoje mreže, koji će imati pristup Vašim podacima da bi odgovorio na pitanje i komunicirao sa Vama. OCLC ne daje lične podatke nikome, osim ako to nije zakonska obaveza.

  Vaše pitanje, odgovor bibliotekara i sakupljeni demografski podaci mogu da se upotrebe za analizu korišćenja servisa, procenu njegove efikasnosti i obezbeđivanje materijala za obuku u cilju olakšavanja bibliotečkog istraživanja. Polja za e-adresu i ime posebno su predviđena za sakupljanje ličnih podataka i brišu se nakon arhiviranja ili obavljanja transakcije. Međutim, sve druge informacije koje unesete u ta polja (npr. tekst pitanja) mogu biti zadržane. Stoga Vas molimo da e-adresu i ime (ako ih koristite) unesete ISKLJUČIVO u polja posebno namenjena za te podatke.

  Dajemo sve od sebe da zaštitimo Vaše lične podatke, ali OCLC ne može da obezbedi i da garantuje apsolutnu bezbednost informacija koje dajete ovom servisu. Pristajete na to da svi podaci u internet obrascu i tekst pitanja budu isključivo Vaša odgovornost i da ih dajete ovom servisu na sopstveni rizik. Prihvatate i to da biblioteka (ili referalna biblioteka) može da koristi lične podatke unete u obrazac.

  Ako korisnik naznači da ima manje od 13 godina, podaci se brišu iz arhive u skladu sa Zakonom o zaštiti privatnosti dece na internetu (15 U.S. Code, 6501 i zakoni koji slede).

 4. Pitanja postavljena servisu „QuestionPoint“
  Pristajete na to da OCLC može da arhivira sve elektronske transakcije između Vas i biblioteke preko ovog servisa, kao i sve podatke koje unesete u internet obrazac, kao što je navedeno u Izjavi o privatnosti, na neograničeni period, sa sledećim izuzetkom: vaše ime i svi podaci iz e-adrese izuzev domena brišu se posle 90 dana. Prema tome, OCLC može da otkrije sve podatke u svom vlasništvu samo u skladu sa Izjavom o privatnosti i ako je to zakonska obaveza.

  Ovim dajete trajno, neisključivo i globalno pravo organizaciji OCLC da uređuje i sakuplja kompletirane parove pitanja i odgovora koje ste podneli putem ovog obrasca i da omogući njihovo pretraživanje po bibliotekama, kao i objavljivanje, pod uslovom da su lični podaci obrisani iz teksta.

 5. Pravila ponašanja korisnika servisa
  Pristajete na to da nećete koristiti ovaj bibliotečki servis u sledeće svrhe:
  1. za postavljanje bilo kakvog sadržaja koji ugrožava patent, trgovačku marku, poslovnu tajnu i autorska ili druga vlasnička prava bilo kog lica;
  2. za ometanje servisa ili servera/mreža povezanih sa servisom;
  3. za postavljanje bilo kakvog materijala koji sadrži softverske viruse ili druge računarske šifre, datoteke ili programe sa ciljem ometanja, prekida ili ograničavanja funkcionalnosti bilo kog računarskog softvera ili hardverske ili telekomunikacione opreme.
  OCLC zadržava pravo da uskrati pristup korisnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila. Žalbe možete uputiti na adresu support@oclc.org.
 6. Lozinka i bezbednost
  Kada prvi put budete koristili ovaj servis, dobićete lozinku za pristup svom pitanju i odgovorima na internetu (sa Vama ćemo takođe komunicirati e-poštom). Odgovorni ste za poverljivo korišćenje svoje lozinke i naloga, kao i za odjavljivanje sa naloga na kraju svakog korišćenja. Pristajete na to da odmah obavestite biblioteku o neovlašćenom korišćenju Vaše lozinke ili naloga ili o nekoj drugoj vrsti narušavanja bezbednosti. OCLC ne odgovara za gubitke ili štetu koji su nastali zato što se niste pridržavali ovih pravila.
 7. Obeštećenje
  Pristajete da obeštetite i da ne smatrate OCLC odgovornim (a) za bilo šta što proističe iz sadržaja unetog u internet obrazac ili putem Vašeg naloga, (b) za Vaše korišćenje ovog servisa, (c) za Vaše povezivanje sa servisom, (d) za Vaše kršenje ovog Ugovora ili (e) za Vaše kršenje prava drugih lica.
 8. Raskid
  Pristajete na to da OCLC može da Vam oduzme lozinku ili nalog, prekine Vaše korišćenje servisa ili ukloni Vaša pitanja i obavljene transakcije u okviru servisa iz bilo kog razloga i bez prethodne najave. Pristajete i na to da OCLC nije odgovoran prema Vama ili drugom licu za ukidanje Vašeg pristupa ovom servisu.
 9. Odricanje od garancije
  KORIŠĆENJEM OVOG SERVISA PRISTAJETE NA SLEDEĆE:
  1. Servis koristite isključivo na sopstveni rizik. Servis se pruža na bazi „kao što jeste“ i „prema dostupnosti“. OCLC izričito ne prihvata garancije bilo koje vrste, bez obzira na to da li su izrečene ili podrazumevane, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije mogućnosti prodaje, pogodnosti za određenu namenu i nekršenja prava;
  2. OCLC NE DAJE GARANCIJU (i) DA ĆE SERVIS ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE, (ii) DA ĆE KORIŠĆENJE SERVISA BITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO I BEZ GREŠAKA, I (iii) DA ĆE KVALITET PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI DRUGOG MATERIJALA KOJI KUPITE ILI NABAVITE PREKO OVOG SERVISA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA;
  3. NIKAKVI SAVETI ILI INFORMACIJE KOJE STE DOBILI OD FIRME QUESTIONPOINT, PUTEM NJENOG SERVISA ILI OD NJEGA, U USMENOM ILI PISMENOM OBLIKU, NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU AKO TO NIJE IZRIČITO NAVEDENO U USLOVIMA. SVRHA POSTOJANJA SERVISA JE ISKLJUČIVO INFORMATIVNA I NJEGOVA TAČNOST NIJE POTVRĐENA. SADRŽAJ SERVISA „QUESTIONPOINT“ NIJE NAMENJEN ZA PRUŽANJE STRUČNIH SAVETA (MEDICINSKIH, FINANSIJSKIH, PRAVNIH ILI NEKE DRUGE VRSTE).
 10. Ograničenje odgovornosti
  SAGLASNI STE I PRISTAJETE NA TO DA OCLC NIJE ODGOVORAN ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU ILI PRIMERNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU USLED GUBITKA ZARADE, UGLEDA, FUNKCIJE I PODATAKA, KAO I DRUGIH NEOPIPLJIVIH GUBITAKA (ČAK I AKO JE OCLC OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTIMA ZA NASTANAK ŠTETE), KOJA JE NASTALA USLED: (i) KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SERVISA; (ii) TROŠKA NABAVKE ZAMENSKE ROBE I USLUGA UMESTO ROBE, PODATAKA, INFORMACIJA ILI USLUGA KUPLJENIH ILI DOBIJENIH PUTEM SERVISA; (iii) UKLANJANJA ILI IZMENE SADRŽAJA KOJI STE VI DALI; ili (iv) BILO KOG DRUGOG PITANJA U VEZI SA SERVISOM.