Nederland

 • Nederlands

Gemeenschapsnormen

U bent naar deze pagina gekomen omdat u geïnteresseerd bent in het gebruik van een dataset die bibliografische data bevat uit de WorldCat-database die door OCLC wordt onderhouden. Hartelijk dank dat u de tijd en moeite genomen hebt om meer te weten te komen over onze gemeenschapsnormen.

De bij OCLC aangesloten instellingen verzoeken u de bibliografische data te gebruiken in overeenstemming met de gemeenschapsnormen van het OCLC-samenwerkingsverband die worden beschreven in WorldCat: rechten en verantwoordelijkheden voor het OCLC-samenwerkingsverband (de 'Gemeenschapsnormen'). De meer dan 16.737 bij het OCLC-coöperatief aangesloten bibliotheken hebben er meer dan 40 jaar hard aan gewerkt om WorldCat op te zetten. Door onze gemeenschapsnormen na te leven, steunt u OCLC. Ook is dit rechtstreeks van invloed op onze mogelijkheid om data te kunnen blijven aanbieden.

Omdat OCL de Open Data Commons Attribution-licentie (een open licentie) heeft aanbevolen en veel OCLC-leden ervoor hebben gekozen deze licentie voor hun datasets met bibliografische data te gebruiken, vragen we u ook te voldoen aan de gemeenschapsnormen wanneer u de bibliografische data in de database gebruikt. De gemeenschapsnormen zijn het resultaat van een lang samenwerkingsproces tussen de bij OCLC aangesloten bibliotheken, inclusief veel gerenommeerde instellingen op wereldniveau, waarbij is overwogen hoe de OCLC-services duurzaam en van hoge kwaliteit konden worden gehouden. OCLC biedt een belangrijke infrastructuur en noodzakelijke services voor de wereldwijde bibliotheekgemeenschap en zodoende vragen we dat, als u de bibliografische gegevens in de database voor andere doeleinden dan voor studie of onderzoek gebruikt, u de gemeenschapsnormen hieronder doorleest en naleeft wanneer u een dergelijk gebruikmaakt van de bibliografische gegevens.

De gemeenschapsnormen bieden gebruikers van bibliografische data in de database de mogelijkheid om:

 1. "Deze in hun bibliotheekcatalogi, of in hun zoek- of bronnenuitwisselingssystemen en in andere services die tussen instellingen worden gebruikt, te laden en op te nemen.
 2. Deze data te gebruiken ter ondersteuning van het zoeken en delen van bronnen uit de bibliotheekcollecties; verificatie van bibliografische gegevens; persoonlijke studie, leren en onderwijzen; en academisch en wetenschappelijk onderzoek.
 3. Deze data over te dragen en beschikbaar te stellen aan individuele wetenschappers voor hun persoonlijk academisch of wetenschappelijk onderzoek of studie, aan bibliotheekconsortia of openbare instellingen die namens bibliotheken werken, of aan andere bibliotheken en educatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen (bijvoorbeeld musea, archieven, historische instellingen, onderzoeksinstituten), ongeacht of deze instellingen al dan niet aangesloten zijn bij OCLC, voor het institutionele of gezamenlijke hergebruik van deze gegevens door deze organisaties.

  In deze gevallen zou de overdracht of beschikbaarstelling van WorldCat-data en verdere toepassing ervan (inclusief het kopiëren, weergeven, publiceren, wijzigen, herformatteren en/of het maken van afgeleide werken of services) moeten plaatsvinden in overeenstemming met de gemeenschapsnormen van de OCLC-leden, het openbare doel van OCLC en de strekking van dit beleid.

 4. Overdracht of beschikbaarstelling van WorldCat-data die hun eigen holdings vertegenwoordigen voor vertegenwoordigers die ze in dienst houden om namens hen diensten te verrichten die rechtstreeks tot voordeel strekken van het OCLC-lid (bijvoorbeeld het delen van bronnen tussen gelijken of consortia, automatische authority control, betere zichtbaarheid van collecties).
  1. In deze gevallen dienen OCLC-leden ervoor te zorgen dat er een schriftelijke overeenkomst bestaat met een vertegenwoordiger die het gebruik van WorldCat-data door de vertegenwoordiger beperkt tot gebruik van de services waarvoor het OCLC-lid een contract is aangegaan met de vertegenwoordiger. Voorbeeldzinnen voor dergelijke overeenkomsten tussen leden en hun vertegenwoordigers zijn te vinden in bijlage 1 van het document WorldCat: rechten en verantwoordelijkheden.
  2. Als deze ook ten voordele zijn van het OCLC-coöperatief, worden andere toepassingen, overdrachten of samenvoegingen van WorldCat-gegevens die de eigen holdings van een lid vertegenwoordigen en het bedrijfsdoel van de vertegenwoordiger van een OCLC-lid dienen, aangemoedigd onder de voorwaarden van een onderling acceptabele afzonderlijke overeenkomst tussen de vertegenwoordiger en OCLC. Een algemene beschrijving van de huidige voorwaarden voor dergelijke overeenkomsten zijn te vinden in Bijlage 2 van het document WorldCat: rechten en verantwoordelijkheden.

OCLC heeft bestaande overeenkomsten met veel vertegenwoordigers en zal deze blijven opstellen naar aanleiding van behoeften van leden."