Nederland

 • Nederlands

 Datalicenties en verwijzing

De meeste data die worden geleverd door OCLC wordt beschikbaar gesteld onder de Open Data Commons Attribution licentie (ODC-BY), mits er wordt verwezen naar de community-normen zoals beschreven door de leden van het OCLC-samenwerkingsverband die hebben bijgedragen aan WorldCat. Deze licentie voorziet erin dat de data onder andere kunnen worden gebruikt voor studie en onderzoek, met verwijzing in afgeleide werken die met behulp van de dataset zijn geproduceerd. Indien u de bibliografische data voor andere doeleinden wilt gebruiken, ongeacht of u wel of geen lid bent van OCLC, dan vragen wij dat u de community-normen erop naslaat om te zorgen dat u hieraan voldoet. U kunt altijd contact met ons opnemen voor advies over de community-normen.

Lees onderstaande richtlijnen voor advies en voorbeelden om te zien hoe u voldoet aan de verwijzingsvereisten van de ODC-BY-licentie. Deze is op dit moment van toepassing op de volgende zaken:

Data identifiers

De data-identificatiecodes en linked data URI's van OCLC zijn openbaar beschikbaar. Los van de data en/of informatie kan de content die zij identificeren of waarnaar ze linken, onderworpen zijn aan individuele licentievoorwaarden (openbaar of anderszins). OCLC-identificatiecodes (zoals OCLC-nummers, VIAF-ID's & -URI's, of WorldCat Work URI's) kunnen worden beschouwd als openbaar beschikbaar en kunnen worden opgenomen in elk mechanisme of elke activiteit om data openbaar te maken als openbare data.

Richtlijnen voor verwijzing naar OCLC linked data

De werkrecords zijn uitgebracht als linked data of in bestanden die kunnen worden gedownload. Deze zijn beschikbaar onder diverse licentievoorwaarden die u elders op de website en in de bij elke service behorende documentatie kunt vinden. In gevallen waar OCLC met name linked datasets publiceert, zal er een beschrijving worden meegeleverd in de vorm van een Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID) voor elke dataset. In deze VoID staan de specifieke licenties die van toepassing zijn op de dataset evenals instructies om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot verwijzing (voor zover van toepassing).

In de verwachting dat u als klant in sommige gevallen specifieke instructies nodig heeft, hopen wij dat deze richtlijnen voldoende tips en voorbeelden geven aan de hand waarvan u kunt voldoen aan de vereisten met betrekking tot verwijzing onder de ODC-BY-licentie voor diverse situaties waar u mee te maken kunt krijgen. Voor de duidelijkheid: bij de gegeven voorbeelden in de instructies wordt ervan uitgegaan dat u gebruik maakt van de WorldCat-datasets.

Tenzij specifiek vermeld in de documentatie van de dataset, kunnen deze richtlijnen en voorwaarden op andere OCLC-datasets met een ODC-BY-licentie worden toegepast door de naam van de dataset en de verwijzingskoppelingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Basisvereisten

Vereisten met betrekking tot verwijzing conform sectie 4.3 van de ODC-BY-licentie.

 • De aanbevolen vorm voor verwijzing naar WorldCat is:
  "Deze [titel van rapport of artikel of dataset of service] bevat informatie over WorldCat zoals beschikbaar gesteld onder de ODCA-licentie. Het samenwerkingsverband OCLC verzoekt dat gebruik van de uit WorldCat afgeleide data voldoen aan de  WorldCat Community-normen."
 • Uitzondering: indien het technisch niet haalbaar is om de volledige verwijzing naar WorldCat zoals hierboven te hanteren, is het gebruik van de officiële WorldCat URI's voldoende om te voldoen aan sectie 4.3 van de ODCA-licentie.

Praktische toepassingen

In documenten of datasetinformatie

Dit is het meest simpele geval. In een document (of in bijbehorende documentatie voor een gepubliceerde dataset) met WorldCat-informatie dient u op een duidelijke plek de volgende aanbevolen verwijzing op te nemen, met geactiveerde hyperlinks in online documentatie:

"Deze [titel van rapport of artikel of dataset] bevat informatie van WorldCat zoals beschikbaar gesteld onder de ODCA-licentie. Het samenwerkingsverband OCLC verzoekt dat gebruik van de uit WorldCat afgeleide data voldoen aan de WorldCat Community-normen."

Websites/toepassingen

Indien WorldCat-data de kern vormen voor het functioneren van uw website, dan dient u dezelfde aanbevolen verklaring op te nemen in de pagina's met informatie over het bedrijf en/of in statische onderdelen van de website, zoals de header of footer. Dit is tevens van toepassing wanneer u WorldCat-informatie gebruikt als onderdeel van het functioneren van uw website of applicatie, maar wanneer deze informatie niet zichtbaar is voor de gebruiker:

"Deze [naam website/applicatie] bevat informatie van WorldCat zoals beschikbaar gesteld onder de ODCA-licentie. Het samenwerkingsverband OCLC verzoekt dat gebruik van de uit WorldCat afgeleide data voldoen aan de WorldCat Community-normen."

Webpagina's

Op pagina's waarop data van WorldCat worden weergegeven,

 1. voegt u de aanbevolen verklaring in op de Info-pagina van de site
 2. voegt u op de pagina zelf, of in de voettekst of in een soortgelijk gebied, het volgende toe:

  "Deze [naam van site/toepassing] bevat informatie uit OCLC WorldCat zoals beschikbaar gesteld conform de ODCA-licentie.

Mobiele toepassingen/toepassingen op kleine schermen

De aanbevolen verwijzing die normaal gesproken op de webpagina met uw bedrijfsinformatie hoort te worden opgenomen, dient in het geval van mobiele applicaties te worden opgenomen in de informatie over de applicatie of op de pagina met informatie over de applicatie in de app-store. Als de applicatie een scherm met bedrijfsinformatie bevat, dient de verwijzing naar WorldCat daar te worden opgenomen. Als de applicatie een tijdelijk opstartscherm heeft, dan dient de verwijzing daar te worden opgenomen.

Speciale gevallen

In situaties waar het technisch niet haalbaar is de volledige verwijzingsverklaring toe te voegen:

 1. Pagina-element: op de webpagina of het element dat visueel met WorldCat in verband wordt gebracht een verwijzing naar de licentie opnemen. Bijvoorbeeld:

  Rowling, J. K., and Mary GrandPré. 1998. Harry Potter and the sorcerer's stone. New York: A.A. Levine Books.

  Data uit OCLC WorldCat in licentie gegeven onder ODC-BY


 2. Bronverwijzing: op de pagina of het element dat visueel in verband wordt gebracht met de WorldCat-informatie een verwijzing naar de bron opnemen. Bijvoorbeeld:

  Rowling, J. K., en GrandPré, Mary. 1998. Harry Potter en de Steen der Wijzen. New York: A.A. Levine Books.

  http://www.worldcat.org/oclc/37975719


 3. Hyperlink: creëer een volledig uitgeschreven hyperlink naar de bron in WorldCat. Bijvoorbeeld:
 4. Publicatie datasets: als u een dataset publiceert die naast URI's van WorldCat ook WorldCat-data bevat, kunt u deze data definiëren als de bron die aan de dataset heeft bijgedragen aan de hand van de VoID-woordenlijst. Bijvoorbeeld:
   
  :MyData a void:Dataset;
      dcterms:title "My Data set";
      dcterms:license <http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/>;
      dcterms:source <http://purl.oclc.org/dataset/WorldCat>
      .
 5. URI-verwijzing: als u in uw data een URI gebruikt om naar WorldCat te verwijzen, dan is dat voldoende als verwijzing. Bijvoorbeeld:
   
  a bibo:Book;
      dcterms:title "Harry Potter and the philosopher's stone";
      owl:sameAs <http://www.worldcat.org/oclc/56603707>
      .

  Hieraan hoeft verder geen verwijzing te worden toegevoegd.

Indelingen van RDF-data

Alle bovengenoemde voorbeelden zijn van toepassing in alle standaard RDF-formaten: n3, ttl, RDF/XML, RDFa.

Richtlijnen voor lettertype

Als u de genoemde tekst wilt gebruiken als verwijzing, dan kunt u zelf bepalen welk font, formaat of welke kleur u gebruikt. De tekst moet alleen wel zonder hulpmiddelen leesbaar zijn voor de gemiddelde gebruiker en moet evenveel aandacht krijgen als eventuele andere licentie-informatie op de pagina.

Algemene vragen over verwijzing

Waarom verwijzing?

Voor datasets die een licentie hebben conform ODC-BY, dan verwijst de licentie naar een specifieke voorwaarde voor hergebruik. In sectie 4.3 van ODC-BY staat:

4.3 Kennsigeving voor gebruik van zoekresultaten (content). Bij het maken en gebruiken van een geproduceerd werk is de kennisgeving in sectie 4.2 niet vereist. Als u een geproduceerd werk echter openbaar gebruikt, moet u een kennisgeving opnemen die met het geproduceerde werk wordt geassocieerd en er redelijkerwijs op is berekend dat personen die het geproduceerde werk gebruiken, bekijken, openen, lezen of er anderszins aan worden blootgesteld, ervan op de hoogte zijn dat de inhoud afkomstig is uit de database, afgeleide database, of de database als onderdeel van een collectieve database, en dat deze onder deze licentie beschikbaar is gesteld.

In het geval van WorldCat maakt verwijzing ook deel uit van de officiële normen van de OCLC-gemeenschap, zoals uitgedrukt in WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative, sectie B, waarin het volgende staat vermeld:

"Het is de verantwoordelijkheid van OCLC-leden om:

4. Redelijke inspanningen te verrichten om te verwijzen naar het OCLC-samenwerkingsverband als bijdrager in werken of services die grotendeels op WorldCat-data zijn gebaseerd.

Kan verwijzing extra werk opleveren?

Wanneer er meerdere databronnen tot één service worden gecombineerd, dan kan verwijzing lastig zijn. Dit wordt soms 'gestapelde verwijzingen' genoemd. Na generaties van hergebruik door verschillende partijen kan het traceren en op de juiste manier vermelden van de vereiste verwijzingen moeilijk zijn.

Wij hopen dat de richtlijnen en voorbeelden in dit document goed zijn afgestemd op de meeste vormen van hergebruik van door OCLC beschikbaar gestelde data die onder een verwijzingslicentie worden uitgegeven. Voor situaties waarin het aantal gestapelde verwijzingen aanzienlijk oploopt, zal het hergebruik door de aanbieder zo goed mogelijk moeten voldoen aan de verwijzingsvereisten.

Bij uitzondering, in situaties waar het vermelden van de volledige verwijzingsverklaring hierboven technisch niet haalbaar is, is het gebruik van de geijkte [dataset] URI's voldoende om te voldoen aan artikel 4.3 van de ODCA-licentie.

(Zie voor richtlijnen voor het toepassen van deze optie de eerdergenoemde sectie Uitzonderingen).