Nederland

 • Nederlands

Linked data bij OCLC

 • Verwijzing naar gekoppelde data

Richtlijnen voor verwijzing naar gekoppelde OCLC-data

Gekoppelde data die door OCLC-services of in te downloaden bestanden worden aangeboden, zullen onder diverse licentievoorwaarden beschikbaar zijn zoals beschreven op de webpagina's of in de documentatie die aan elke service is gekoppeld. In gevallen waar OCLC specifiek gekoppelde datasets publiceert, biedt OCLC een Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID)-beschijving van elke dataset. De VoID verwijst naar de specifieke licentie die van toepassing is op de dataset en biedt richtlijnen over hoe aan de verwijzingsvereisten kan worden voldaan, voor zover van toepassing.

In afwachting van sommige gevallen waarin om specifiekere richtlijnen wordt gevraagd, geven deze richtlijnen advies en voorbeelden van hoe in verschillende praktijksituaties aan de verwijzingsvereisten onder de Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) moet worden voldaan. Om een context te geven: in deze gids wordt voor de voorbeelden het gebruik van de WorldCat-dataset verondersteld.

Tenzij specifiek vermeld in de documentatie van de dataset, kunnen deze richtlijnen en voorwaarden op andere OCLC-datasets met een ODC-BY-licentie worden toegepast door de naam van de dataset en de verwijzingskoppelingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Basisvereisten

Verwijzingsvereisten afgeleid van paragraaf 4.3 van de ODC-BY-licentie.

 • De aanbevolen vorm van verwijzing voor WorldCat is:
  "Deze [titel van rapport of artikel of dataset of service] bevat informatie uit OCLC WorldCat die beschikbaar is gesteld onder de ODC-verwijzingslicentie. Het OCLC-samenwerkingsverband verzoekt om bij gebruik van uit WorldCat afgeleide data die in dit werk voorkomen, te voldoen aan de WorldCat-gemeenschapsnormen"
 • Speciale gevallen: In situaties waarin het geven van de volledige verwijzingsverklaring hierboven technisch niet haalbaar is, is het gebruik van de geijkte WorldCat-URI's voldoende om te voldoen aan paragraaf 4.3 van de ODC-verwijzingslicentie

Praktische toepassingen

In documenten of datasetinformatie

Dit is het meest eenvoudige geval. Op een prominente plaats in het document (of in de ondersteunende informatie voor een gepubliceerde dataset) dat WorldCat-informatie bevat, moet de volgende aanbevolen verwijzingsverklaring aldus worden ingevoegd, met de koppelingen ingeschakeld in online documentatie:

"Deze [titel van rapport of artikel of dataset] bevat informatie uit OCLC WorldCat die beschikbaar is gesteld onder de ODC-verwijzingslicentie. Het OCLC-samenwerkingsverband verzoekt om bij gebruik van uit WorldCat afgeleide data die in dit werk voorkomen, te voldoen aan de WorldCat-gemeenschapsnormen"

Websites/toepassingen

Als de WorldCat-data de basis vormen voor de functionaliteit van de site, moet dezelfde aanbevolen verklaring worden ingevoegd op de Info-pagina's en/of in statische gedeelten van pagina's van de site, zoals de kop- of voettekst. Dit geldt ook wanneer informatie van WorldCat wordt gebruikt als onderdeel van de functionering van de site/toepassing, maar niet aan de gebruiker wordt weergegeven:

"Deze [naam van site/toepassing] bevat informatie uit OCLC WorldCat die beschikbaar is gesteld onder de ODC-verwijzingslicentie. Het OCLC-samenwerkingsverband verzoekt om toepassingen van uit WorldCat afgeleide data die in dit werk voorkomen, te laten voldoen aan de WorldCat-gemeenschapsnormen".

Webpagina's

Op pagina's waarop data van WorldCat worden weergegeven,

 1. voegt u de aanbevolen verklaring in op de Info-pagina van de site
 2. voegt u op de pagina zelf, of in de voettekst of in een soortgelijk gebied, het volgende toe:

  "Deze [naam van site/toepassing] bevat informatie uit OCLC WorldCat die beschikbaar is gesteld onder de ODC-verwijzingslicentie.

Mobiele toepassingen/toepassingen op kleine schermen

De aanbevolen verwijzingsverklaring die normaal op een Info-pagina op een website zou worden geplaatst, moet worden geplaatst in het gedeelte waar informatie wordt gegeven over de toepassing van een gedownloade mobiele app of op een pagina in de appwinkel. Als de toepassing een Info-scherm bevat, dient dit de verwijzingsverklaring te bevatten; als de toepassing een tijdelijk opstartscherm heeft, dient de verwijzingsverklaring daar te worden ingevoegd.

Speciale gevallen

In situaties waar het technisch niet haalbaar is de volledige verwijzingsverklaring toe te voegen:

 1. Pagina-element: Voeg een licentieverwijzing in de pagina in of een element dat visueel wordt geassocieerd met WorldCat-informatie. Bijvoorbeeld:

Data uit OCLC WorldCat in licentie gegeven onder ODC-BY

 1. Koppeling naar bron: Voeg een koppeling naar de bron toe op de pagina of in een element dat visueel wordt geassocieerd met WorldCat-informatie. Bijvoorbeeld:
 1. Hyperlink: Maak van de tekst die uit WorldCat afkomstig is een hyperlink naar de bron in WorldCat. Bijvoorbeeld:
 1. Publicatie dataset: Als u een dataset publiceert die naast URI's van WorldCat ook WorldCat-data bevat, kunt u de WorldCat-data definiëren als een bron die bijdraagt aan de dataset met behulp van de VoId-woordenlijst. Bijvoorbeeld:

  :MyData a void:Dataset;
    dcterms:title "My Data set";
    dcterms:license 
     ;
    dcterms:source 
     
     
    .
  
     
 2. URI-verwijzing: Wanneer in uw data naar een URI van WorldCat wordt verwezen, wordt de URI zelf als voldoende verwijzing gezien. Bijvoorbeeld:

     
      a bibo:Book;
    dcterms:title "Harry Potter and the philosopher's stone";
    owl:sameAs 
     
      . 
     
     

  Hieraan hoeft verder geen verwijzing te worden toegevoegd.

Indelingen van RDF-data

Alle bovenstaande voorbeelden gelden voor alle algemene RDF-coderingsindelingen: n3, ttl, RDF/XML, RDFa.

Richtlijnen voor lettertype

Als tekstuele verwijzingen worden toegepast, gelden er geen aanbevelingen voor lettertype, lettergrootte en kleur. De tekst moet voor een normale gebruiker zonder hulpmiddelen leesbaar zijn en wanneer deze met andere licentiegegevens wordt geassocieerd, moeten deze letters even groot zijn.

Algemene vragen over verwijzing

Waarom verwijzing?

Voor datasets onder de ODC-BY-licentie is verwijzing een specifieke voorwaarde voor hergebruik. Paragraaf 4.3 van ODC-BY bevat de volgende tekst:

4.3 Opmerking voor gebruik van zoekresultaten (content). Bij het maken en gebruiken van een geproduceerd werk is de kennisgeving in paragraaf 4.2 niet vereist. Als u een geproduceerd werk echter openbaar gebruikt, moet u een kennisgeving opnemen die met het geproduceerde werk wordt geassocieerd en redelijkerwijs erop is berekend dat personen die het geproduceerde werk gebruiken, bekijken, openen, lezen of er anderszins aan worden blootgesteld, ervan op de hoogte zijn dat de inhoud afkomstig is uit de database, afgeleide database, of de database als onderdeel van een collectieve database, en dat deze onder deze licentie beschikbaar is gesteld.

In het geval van WorldCat maakt verwijzing ook deel uit van de officiële normen van de OCLC-gemeenschap, zoals uitgedrukt in WorldCat: rechten en verantwoordelijkheden voor het OCLC-samenwerkingsverband, paragraaf B, waarin wordt vermeld:

"Het is de verantwoordelijkheid van OCLC-leden om:

4. Redelijke inspanningen te verrichten om te verwijzen naar het OCLC-samenwerkingsverband als bijdrager in werken of services die grotendeels op WorldCat-data zijn gebaseerd.

Kan verwijzing extra werk opleveren?

Er zijn zorgen geuit over verwijzing, wanneer meerdere databronnen tot één service worden gecombineerd. Dit wordt soms het 'stapelen van verwijzingen' genoemd. Na generaties hergebruik door diverse partijen kan het traceren en op de juiste manier vermelden van vereiste verwijzingen een last zijn.

Wij hopen dat de richtlijn en voorbeelden die in dit document worden gegeven, goed zijn afgestemd op de meeste vormen van hergebruik van door OCLC beschikbaar gestelde data die onder een verwijzingslicentie worden uitgegeven. Voor situaties waarin het stapelen van verwijzingen aanzienlijk oploopt, zal het hergebruik door de aanbieder zo goed mogelijk moeten voldoen aan de verwijzingsvereisten.

Voor speciale gevallen, in situaties waar het vermelden van de volledige verwijzingsverklaring hierboven technisch niet haalbaar is, is het gebruik van de geijkte [dataset] URI's voldoende om te voldoen aan artikel 4.3 van de ODC-verwijzingslicentie

(Zie voor richtlijnen voor het toepassen van deze optie de paragraaf Speciale gevallen hierboven).