Canada

EMEA Regional Council

Rupert Schaab

Deputy Director, University of Göttengen

Rupert  Schaab

Fin du mandat: 30 June 2016

Télécharger la biographie complète

Contact Rupert

Téléphone

(o) +49-551-395214

Adresse

University of Göttengen
State and Univ Library Göettingen (Lower Saxony)
Platz der Göttinger Sieben 1
Göttengen, Lower Saxony GERMANY D-37070